LearnHindi

Salam e Khaier Kaffante


SUBJEK : SGDF 4012 FALSAFAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA.

UNIT 2
PENUBUHAN KERAJAAN-KERAJAAN AWAL
PEMBUKA MINDA

SOALAN 1

1) Berikan diskripsi yang ringkas mengenai kerajaan awal yang berikut :

A) Funan

Kerajaan Funan merupakan sebuah kerajaan Melayu yang tertua di Senenanjung Indochina.Kerajaan ini bermula pada awal pertengahan masihi. Pusat pentadbirannya terletak di hiliran sungai dan di delta sungai Mekong dan sebahagian besar Lembah Menam dan sebahagian besarnya ke utara Senanjung Tanah Melayu.
Menurut sejarah China, ibu kota adalah sebuah pelabuhan yang terkenal dengan nama Oc-Eo. Ianya terletak di delta sungai Mekong. Pembinaan pelabuhan ini, bertiangkan saluran air yang luasnya 200 km dan dikatakan dibina oleh jurubina yang terkenal pada zaman itu
Kegiatan ekonominya bersumberkan perdagangan antarabangsa , ini dapat dibuktikan dengan penemuan artifak yang pelbagai oleh para arkelogi. Melalui penemuan tersebut menunjukkan kerajaan Funan adalah bersifat Kosmopolitan.
Corak ekonominya adalah berasaskan pertanian iaitu bercucuk tanam secara primitif. Kebanyakan penduduknya terdiri dari golongan petani. Mereka juga mempunyai kemahiran dalam membuat ukiran. Ini jelas dapat dibuktkan melalui peralatan memasakan mereka yang diperbuat dari perak.
Dari segi peradaban pendidikan mereka menggunakan penulisan yang seakan akan tulisan orang India. Dari segi hubungan diplomatic, kerajaan Funan menjalinkan hubungan dengan negeri China. Ini dapat dibuktinya, melalui sumber-sumber China ada menyebut bahawa beberapa utusan telah dihantar oleh pemerintah Funan seperti Jayavarman.
Corak pemerintahan berasaskan raja . Raja mempunyai kuasa tertinggi dalam pemerintahanya. Mereka menggelarkan pemerintah mereka dengan gelaran “Raja Gunung” yang membawa maksud raja tertinggi darjatnya. Kedudukan bandar mereka dipagari oleh tembok-tembok dan di dalamnya terdiri dari istana.
Kegemilangan kerajaan Funan berakhir setelah Negara itu telah diserang oleh Chen-la. Walau bagaimana pun, kerajaan Funan adalah sebuah kerajaan besar Melayu yang pertama dalam sejarah Asia Tenggara.

b) Kataha (Kedah Tua)
Kataha atau Kedah Tua sebuah kerajaan awal yang wujud dan ditubuhkaan di negeri-negeri Melayu. Ianya berpusat di lembah Bujang. Kerajaan ini ditubuhkan pada abad ke - 6 sehingga abad ke-13. Ianya merupakan sebuah kerajaan yang merdeka pada awal penubuhannya. Akan tetapi pada akhir abad ke-7, Kedah Tua menjadi sebahagian daripada empayar Srivijaya. Pada tahun 1025 kerajaan Kataha telah diserang oleh kerajaan Chola. Serangan ke atas kerajaan Kedah Tua bertujuan untuk menghapuskan kuasa monopoli kerajaan Srivijaya di Senenanjung Tanah Melayu.
Kerajaan Kataha adalah sebuah kerajaan bercorak maritim yang menjalankan kegiatan ekport melalui jalan laut , di mana ini dapat dibuktikan dengan penemuan artifak dari Lembah Bujang. Sejarah juga membuktikan kerajaan Kataha memiliki sebuah pelabuhan enterport pada abad ke 9 hingga abad ke-13. Bukti ini dapat dikukuhkan lagi dengan penemuan serpihan tembikar dan manik-manik dari negara China, Asia Barat dan India. Kerajaan Kataha juga telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negeri China berdasar penenuan artifak dari kerajaan Tang dan Sung. Ini membuktikan kerajaan Kataha pada zaman kegemilangan adalah sebuah kerajaan yang maju dan bertamadun pada ketika itu.

Mengikut sejarah, kerajaan Kataha adalah sebuah kerajaan Islam . Ini dapat dibuktikan dengan penemuan Minye tujuh di Acheh (781-1380 M). Pada zaman pemerintahannya agama islam disebarkan keseluruhan rantau Nusantara. Karajaan Kataha menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar rasmi, bahasa pemerintahan, bahasa kebudayaan, kesusateraan dan perdagangan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi mereka . Ini dapat dibuktikan dengan penemuan batu bersurat seperti Kedukan Bukit, Talang Tawo, Kota Kapur dan Karang Brahi.

Kerajaan Kataha mulai mengalami kemerosotan setelah diserang oleh kerajaan Chola yang berpusat di India dan persaingan dengan kerajaan Jawa. Setelah itu, muncul pula kerajaan Melaka yang diperintah oleh Parameswara . Beliau telah membawa kegemilamgan kepada Tanah Melayu dan juga Asia Tenggara.

UNIT 3
SEJARAH PENJAJAHAN KUASA ASING DI TANAH MELAYU
PEMBUKA MINDA

2) Berikan sebab –sebab utama penjajahan Barat datang ke Timur.

Antara sebab-sebab utama kenapa Negara Barat ingin menguasai Negara-negara di sebelah timur ialah:

1) Kepulauan Tanah Melayu terkenal dengan keamanan dan kemakmuran serta kaya dengan hasil mahsul bumi sehingga Negara Barat menggelarkan dengan gelaran “laluan sutera” .

2) Tambahan pula, negeri Melaka adalah sebuah negeri yang berkedudukan strategik untuk perdagangan di Asia Tenggara. Negeri Melaka juga terkenal dengan sebuah negeri pelabuhan yang aman dan bebas dari ancaman lanun.

3) Kerajaan Belanda juga telah menjalankan ekspidisi ke kepulauan Melayu pada tahun 1595 di bawah kepimpinan Cornelius de Houtman ke Acheh, Bantam dan Batawi. Ekspidisi ini telah memberi pulangan yang besar kepadanya. Keuntungan perniagaan dibawa balik ke Negara mereka iaitu Belanda.

4) Kempen penaklukan kawasan rempah oleh Negara Barat di kepulauan Negoba,Gale dan Ceylon.

5) Ekoran persaingan hebat untuk merebut kawasan rempah telah menyebabkan ketegangan telah berlaku antara VOC dan EIC. Mereka mula mencari penempatan baru untuk menjalankan urusan perniagaan.

6) Kesannya, VOC mula mengatur langkah menguasai perdadangan rempah di Nusantara secara kekerasan, tipu muslihat dan penaklukan melalui Betawi. Akhirnya mereka dapat menguasai negeri-negeri di sebelah timur untuk tujuan perdagangan. Seterusnya dapat menguasa ekonomi di timur.

7) Pihak Inggeris juga ingin mengalih pusat perdadangan mereka dari Bataria ke Bangkahulu sehingga tahun 1824.Maka pada tahun tersebut , termenterailah perjanjian Inggeris – Belanda dengan membahagikan “ sphere of influence kedua-dua pihak. Akibatnya Melaka telah diserahkan kepada Inggeris dan sebagai gantinya Inggeris menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda.

Kesimpulannya, faktor utama penjajahan kuasa Barat ke negeri-negeri sebelah Timur adalah disebabkan oleh negeri –negeri sebelah Timur kaya dengan hasil mahsul pertanian seperti rempah, pala dan cengkih. Tambahan pula , negeri Melaka terkenal dengan kedudukannya yang strategik untuk perdagangan di Asia Tenggara.


UNIT 5
SISTEM PENDIDIKAN DI TANAH MELAYU 1789-1941

PEMBUKA MINDA
3) Berikan beberapa definisi Pendidikan.
Pendidikan ialah proses dan aktiviti yang membawa perubahan kepada individu mengikut nilai dan norma sesebuah masyarakat. Pendidikan mempunyai skop yang luas dalam kehidupan manusia. Ianya berbentuk sepanjang hayat tanpa melalui tempoh tertentu. Ianya juga diwarisi oleh generasi ke generasi.

Definisi pendidikan dari sudut etimologi, pendidikan adalah berasal dari perkataan latin iaitu educere dan educare yang membawa maksud memdidik, mengasuh, memelihara, membimbing ataupun latihan. Pendidikan berbentuk educere adalah sepanjang hayat, manakala educare adalah terhad kepada masa atau tempoh tertentu.

Pendidikan mengikut ahli falsafah mempunyai beberapa definisi, antaranya ialah:
a) Mengikut tafsiran Pluto pula, pendidikan memberi maksud satu proses mengenali kemanpuan semulajadi manusia ataupun indidvidu dan mendidiknya supaya menjadi warganegara yang berguna terhadap masyarakat dan Negara.
b) Scoretas pula mentaarifkan pendidikan adalah sebagai usaha untuk merangsang minda yang rasional untuk mendisiplinkan mental bagi meningkatkan pengentahuan dan mendapatkan pengetahuan.
c) John Locke berpendapat pendidikan berlaku melalui kederiaan dan pemikiran yang reflektif. Mengikutnya,kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu dengan menjalinkan idea yang diperolehi dengan menggunakan pancaindera. Baginya pendidikan hendaklah juga membentuk pemikiran waras melalui badan yang sihat. Padanya pendidikan terhasil apabila kanak-kanak boleh menguasai ilmu melalui tubuh badan yang sihat.
d) Jean Jacques Rausseau mengatakan pendidikan hendaklah disesuaikan dengan sifat semulajadi dan keperluan individu dengan menekankan kepada beberapa factor iaitu fizikal,sosial dan mental kanak-kanak.
e) John Dewey pula mentarifkan pendidikan adalah kerja mengatur pengetahuan untuk menolong dan mengeluarkan serta menambahkan lagi pengetahuan semula jadi agar dengan pendidikan itu seseoarang itu dapat hidup dengan lebih semangat, berguna dan bertambah tinggi lagi darjatnya. Beliau juga mendefinisikan pendidikan ialah sebagai satu aktiviti social.Pada beliau sekolah perlu menjalinkan hubungan yang rapat dengan masyarakat bagi memudahkan kanak-kanak meneroka alam sekeliling dan meneruskan proses sosialisasi, kanak-kanak juga dapat menghadapi masaalah kendiri dan social melalui pemikiran.

Kesimpulannya, untuk mendapatkan definisi secara tetap adalah terlalu sukar. Pentaarifan banyak bergantung kepada keadaan kaum, masyarakat dan norma hidup masyarakat setempat. Pendapat dan pandangan pemikir adalah berbeza dan memberi kesan serta pengaruh mengikut zaman masing-masing

UNIT 8
PENDIDIKAN PASCA KEMERDEKAAN KBSR.
PEMBUKA MINDA

2) Huraikan reformasi-reformasi pendidikan berikut
1) Kepentingan prasekolah.
1.1) Sejarah penubuhannya.

Pendidikan prasekolah mula diperkenalkan oleh kerajaan British pada awal 1950-an lagi. Penubuhannya difokuskan kepada anak-anak golongan pertengahan dan golongan berpendapatan tinggi. Awal tahun 70-an, kerajaan mula memperkembangkan sisitem pendidikan prasekolahan . Beberapa agensi kerajaan mula memainkan peranan dalam penubuhannya antaranya FELDA dan KEMAS ( Kemajuan Masyarakat). Kedua-dua agensi ini mula menubuhkan pusat-pusat tadika di kawasan luar Bandar. Sehingga kini pengolaan prasekolah di Malaysia selain daripada di bawah anjuran kementerian Pendidikan adalah di bawah anjuran badan-badan swasta, sukarela dan individu. Terdapat jug ataman prasekolah di bawah anjuran badan politik. Program yang disediakan , matlamat , kurikulum dan program latihan ada yang sama dan ada yang berlainan mengikut agensi kelolaan masing-masing. ( Kamarudin Sulaiman , 1996)

2) Kepentingan Prasekolah.
Antara kepentingan penubuhan prasekolah di Malaysia ialah:
a) Pendidikan prasekolah dapat membantu ibubapa yang tidak berkemanpuan berpeluang menghantar anak-anak mereka belajar ke sekolah yang dikelolakan oleh agensi kerajaan.
b) Pendidikan prasekolah memberi kesediaan untuk kanak-kanak bersedia untuk meneruskan kesinambungan pendidikan ke sekolah rendah apabila mereka berumur 7 tahun.Perkembagan kanak-kanak di peringkat permulaan proses pendidikan amat penting untuk mereka menghadapi kehidupan seterusnya
c) Pendidikan awal penting untuk pembentukan sahsiah dan kreativiti seseorang kanak-kanak.Pada tahap awal pendidikan kanak-kanak mudah mempelajari apa yang ada disekeliling mereka.
d) Kanak-kanak juga dapat memeperkembangkan bakat semulajadi mereka melalui kegiatan aktiviti seharian mereka melalui program belajar sambil bermain.Program ini boleh meransang perasaan ingin tahu, mengukuhkan perasaan ingin tahu, mengukuhkan kordinasi motor kasar dan motor halus kanak-kanak kesannya boleh menguatkan daya kreativiti anaak-anak.
e) Pendiddikan prasekolah juga dapat memupuk semangat berdikari, dimana kanak-kanak diajar berdikari.Sikap ini amat baik untuk memupuk sikap berani di kalangan mereka apabila mereka memasuki alam persekolahan nanti. Ini kerana , masyarakat kita kini berada dalam globalisasi
Kesimpulannya, pendidikan prasekolah ialah pendidikan awal sebelum memasukki alam persekolahan. Pendidikan prasekolah amat penting bagi perkembangan hidup individu selepas pendidikan di rumah. Pendidikan prasekolah mempunyai banyak kepentingan ke atas pembentukkan minda dan kecerdasan seseorang kanak-kanak dalam membina mentaliti dan kekuatan fizikal mereka.

b) Kebaikan Sistem Sijil Terbuka

SPM ialah sijil Pelajaran Malaysia. Ia merupakan peperiksaan Kebangsaan yang utama yang ditadbir secara berpusat dengan eleman penilaian kerja kursus yang ditadbir oleh sekolah dan diambil di akhir peperiksaan sekolah menengah.Ia adalah terbuka kepada pelajar yang telah menamatkan sekolah menengah atau yang telah menghabiskan lima tahun pendidikan menengah atau sekurang-kurangnya telah menghabiskan dua tahun sekolah menengah selepas PMR.
Ia digunakan untuk kemasukan ke Institusi pengajian Tinggi berdasarkan pencapaian kombinasi matapelajaran dalam SPM yang sesuai dengan kursus yang hendak diikuti. Ia digunakan untuk kelayakan mendapatkan biasiswa dan untuk tujuan pekerjaan.
Antara kebaikan Sijil Terbuka yang ditawarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah SPM menawarkan lebih banyak matapelajaran selain daripada matapelajaran teras dan akademik. Sijil Terbuka juga menawarkan matapelajaran mengikut bidang iaitu bidang agama, vakisional, teknikal dan teknologi. SPM mengikut sijil terbuka menggalakan calon calon SPM mengambil banyak matapelajaran mengikut pilihan calon itu tersendiri. Sistem sijil terbuka juga hanya memerlukan calon lulus Bahasa Malaysia untuk membolehkan mereka mendapat sijil. Sijil Terbuka juga ditawarkan kepada sesiapa sahaja tanpa menghadkan umur. Ini adalah satu peluang yang baik kepada semua rakyat Malaysia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Pelajar juga boleh mengambil subjek mengikut kemanpuan mereka.Sijil Terbuka juga melihat kepada pemdemokrasian penduduk dimana rakyat bebas mengambil subjek mengikut minat mereka. Ianya telah melahirkan pelajar yang pintar contohnya Amalina mendapat 16 A dan Nik Nurmadihah mendapat 19 A1,1A2.
Walau bagaimanapun, sistem pensijilan terbuka Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang diguna pakai ketika ini dianggap longgar kerana hanya memerlukan pelajar calon yang lulus Bahasa Melayu untuk membolehkan mereka mendapat sijil penuh. Dari satu sudut , sesetengah pelajar mungkin tidak bersungguh –sungguh kerana mereka tahu hanya perlu lulus Bahasa Melayu sahaja.

c) Kesulitan sekolah satu sesi.
Penlaksanaan sekolah satu sesi adalah bertujuan mengurangkan kesesakan di sekolah khususnya di kawasan kritikal dan membolehkan sekolah –sekolah tersebut beroprasi dalam satu bidang sahaja.Projek ini juga membolehkan perlaksanaan kurikulum dengan lebih berkesan, membolehkan kegiatan kokurikulum yang lebih giat, cekap dan berkesan serta menggalakkan interaksi antara pelajar pelbagai peringkat umur.
Antara kesulitan sekolah satu sesi ialah :
1) Perlaksanaan sekolah satu sesi memerlukan kemudahan fizikal yang banyak samada pembentukan sekolah baru ataupun penambahan bilik darjah di sekolah yang sedia ada.
2) Ianya juga memerlukan keperluan fizikal yang lain serta makmal sains, bengkel, bilik guru, padang, tandas dan kantin. Kesemua ini memerlukan peruntukan yang banyak dari pihak kerajaan. Kerajaan perlu mengeluarkan banyak modal untuk memenuhi keperluan tersebut
3) Kerajaan juga memerlukan peruntukan tambahan untuk menjayakan program ini.
4) Kebanyakan sekolah belum bersedia mengadakan jadual pembelajaran lanjut persekolahan dari pagi hingga petang kerana sekolah belum bersedia dari segi kemudahan prasarana.
Ekoran itu, kerajaan telah menghentikan kajian bagi melaksanakan sekolah satu sesi disebabkan halangan-halangan tersebut.

UNIT 13
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PEMBUKA MINDA
2) Apakah tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Sebelum kita mengetahui tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan memdalam terlebih dahulu kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan falsafah pendididkan . Falsafah pendidikan merupakan sebahagian dari disiplin pendidikan dalam ertikata ianya terlibat dengan tujuan-tujuan, bentuk-bentuk, kaedah-keadah atau hasil- hasil dari proses mendidik.
Falsafah Pendidikan Kebangsaan di Malaysia adalah satu usaha berterusan kea- rah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insane yang seimbang dan harmonis dari segi rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan , berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan teknologi, keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.
Tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dilihat dari pelbagai aspek iaitu:
a) Intelek iaitu dapat menerima pengetahuan yang berguna, berkeupayaan menyelesaikan masaalah, menakul, berkomunikasi dan berintraksi dengan baik.
b) Rohani iaitu memperkukuhkan lagi kepercayaan beragama, peka terhadap nilai dalam masyarakat, membentuk perlakuan dan nilai murni masyarakat Malaysia.
c) Emosi iaitu memahami perasaan orang lain, memperkembangan keupayaan merekacipta dan menjadi kreatif, berfikiran positif dan memupuk semangat kewarganegaraan.
d) Jasmani iaitu memelihara kecergasan fizikal dan kesihatan, bersedia dan dapat menjalankan amalan praktik dan memperolehi asas kemahiran.
e) Insan yang seimbang ertinya insane yang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan,berakhlak mulia yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan teguh kepada tuhan, mempunyai fikiran dan jiwa yang tenteram, fizikal yang sihat, cerdas dan dapat bekerjasama dengan orang lain.
Kesimpulannya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah digubal secara rapi oleh pakar-pakar pendidikan dengan mengambil kira seluruh aspek yang berkaitan dengan keperluan- keperluan agama, individu, masyarakat dan Negara.


TAJUK : PENDIDIKAN ZAMAN TRADISI
SPARTA
1) MATLAMAT PENDIDIKAN
- Melatih rakyat menjadi tentera
- Melahirkan peminpin tentera
- Mengikut Prof Abd.Aziz (1968:33)
Tujuan pendidikan di Sparta melahirkan lelaki yang kuat jasmani dalam peperangan dan fasih dalam perbicaraannya dimajlis.

2) KURIKULUM & KAEDAH.
- Latih tubi, menghafal, membaca semula
Prkt sek.rendah.
- Nyayian patriotic
- Taktik peperangan
- Kuliah, perbincagan, dialog di sek. Menengah.
- Pelajar berumur 7-20 thn.
3) TENAGA PENGAJAR
-Guru persendirian
- guru sekolah
-glgn. Sophists
- pengajar tentera
-ahli falsafah
4) TOKOH PEMIKIR
- Scoretes 469-399 SM
- Plato 427-347 SM
- Aristotle 384-322 SM
ATHEN
1)MATLAMAT
- Mempersiapkan individu menjadi manusia yang utuh.
-The Excellence of man as a man.
-manpu berdikari, harmonis dlm tingkah laku
- seimbang antara kekuatan jasmani dan rohani
- baik akhlak dari segi perbuatan &percakapan.
- memupuk ciri2 rakyat yang bertanggungjawab kpd Negara.
2) KURIKULUM
- membaca, menulis, matematik , drama, muzik, sastera dan puisi.
- Pelajar berumur 7-20 thn.

TAJUK : KONSEP EDUCERE DAN EDUCARE

EDUCERE
1) MATLAMAT
- Fokus kpd akliah/intelek
- Fokus kpd pembinaan fikiran bijak & rasional
- Fokus kpd pembinaan jiwa manusia yg harmoni.

2) KONSEP
- Melahirkan keupayaaan diri /” to lead” out
- membina manusia mempunyai tahap diri sedar ttg :
Kewujudan diri dalam hubungan kewujudan makhluk lain,
-kewujudan alam lain
-kewujudan maha pencipta.

3) CIRI2
-Pembelajaran tdk berakhir- pembelajaran utk pembelajaran
- Pembelajaran utk menambahkan ilmu & kebijaksaan.
- Bukan bersifat instrumental dan matlamat implinsit- peddkn sbg kehidupan.
- Peddkn fokus kpd pengukuhan akliah, keperibadian sbg manusia.
- Hasil didikan tdk dpt dilihat secara eksplisit- proses didikan terlalu pjg, tiada btsan/ sempadan
- Bersifat normative, lebih ideal dan menyeluruh ttg manusia terdidik.
-Pendidikan adalah kehidupan bukan utk kehidupan.

EDUCARE
1) MATLAMAT
- Fokus kpd gerak laku pembuat
- Fokus kpd kemahiran motor / gerakan untuk melakukan sst kerja.
2) KONSEP
- Bermaksud “to train” mengikut keperluan hidup.
- manusia sebg tin kosong perlu diisi dgn pengetahuan sama ada revelen / tidak
- Pembelajaran atas alasan tertentu/ kepentingan.

3) CIRI2
-Proses pembelajaran berakhir bila matlmt kemahiran dicapai.
- Bersifat instrumental –peddkn utk keperluan cth keperluan ekonomi, social, politik.
- Mesti releven pragmatic utk survival dlm masyarakat.
- Pddkn fokus kpd fungsi dan masyarakat berfungsi.
- Hasil didikan dpt dilihat dan diberi nilai,- proses terbatas kpd masa dan tempat cth maktab, sek, university.
- Bersifat tidak normative – krn terpengaruh dengan aspek social & keperluan.
- manusia berperanan dalam masyarakat.

TAJUK: FALSAFAH , KONSEP & CABANG.

1) DEFINISI FALSAFAH
- Berasal dari dua perkataan YUNANI iaitu philos ( mencintai ) dan Sophia ( kebijaksaan )
- Falsafah : perihal mencintai kebijaksanaan.
- Falsafah ialah sesuatu penyiasatan yg komprehensif dan logokal mengenai asas pemikiran atas semua aktiviti manusia khususnya dalam bidang sains, seni, agama dan penddkn.

2) CABANG FALSAFAH
METAFIZIK
Ada 2 bidang iaitu: antologi dan kosmologi
Kajian ttg sifat dan asal usul reality
Mempersoalkan ketuhanan

EPISTEMOLOGI
Mengkaji ilmu p’tahuan
Ada 6 bahagian iaitu:
-ekuiri saintifik
-intusi
Perasaan
Induksi
Logic
-deduktif logik
AKSIOLOGI
-Kajian terhadap nilai Ada 2 bhgian iaitu:
Etika : nilai murni,moral tingkah laku.
-Estetika : mengenai ke-cantikan dan seni
LOGIK
-Penakulan sah
-mencari kaedah Sah.KEPENTINGAN FALSAFAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
1) DEFINISI FALSAFAH PENDIDIKAN.
A) Falsafah Pendidikan : disiplin pendidikan.ertinya ia terlibat dgn tujuan, kaedah atau hasil dr proses mendidik.
B) Falsafah pendidikan : pedoman, arah tuju atau pandangan terhdp perkara yg berkaitan pendidikan .

2) KEPENTINGAN FALSAFAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN
1) Memberi petunjukan dan panduan kepada rancangan peddkn.
2) Menolong guru dlm usaha membuat penilaian yg berkaitan dgn usaha dijlnkan dlm system pendidikan.
3) Menggalakkan pengkajian dan penyelidikan dlm bdg peddkn.
4) Dapat meneyeleseikan masalah pdkkn mengikut keadaan, masa & tmpt.
5)Mendrg kerjasama antr pembentuk dasar ,pentadbir dan pendidik.
6) Falsafah mejelaskan bagaimana kptgn matlamat dan objektif dalam system penddkn.
7) membantu guru disiplin dlm mengatasi masaalah disiplin dgn menggunakan teori2
Perkembangan agar tindakan yang diambil adil, saksama,serta setimpal dengan hukuman.
8) Dapat meneyelesaikan masaalah pddkn mengikut tempat, masa .
9) Falsafah dpt membantu pentadbir dlm merangka program utk manfaat pelajar cth,kemcemerlangan dsbnya

SISTEM PENDIDIKAN ZAMAN BRITISH.
British menguasai TM selepas Jepun menyerah kalah.Tujuan ialah konsep 3G iaitu Gospel, Gold dan Glory.British kembali selepas pembentukan MU pd thn 1946.
- Bristh memperkenalkan polisi pendidikan –Chesman sbg dasar. W/bagaimanapun tdk tercapai sbb kemusnahan pada zmn jepun.
- Pd thn 1949, tubuh jwtnkuasa penasihat peljrn –cdgn Holegate mecdgn spya cdgn CHEESMAN diterima sbg polisi pdkn.Akhirnya ditolak sbgi bantahan keatas penggunaan BI sbg Bhs Pengantar utama didlm persekutuan.
- Pd thn 1951, Jwtn kuasa BARNES –cdg rombak semula system pdkkn –Tbuh 2 jenis sekolah SKM & SK Inggeris. Bhs Cina dan Tamil sbg m/pel pilihan.Orang cina bantah . Sebuah jwtnkuasa baru ditubuhkan telah mengemukakan LAPORAN FENN-WU. FW Bhs Cina dikekalkan. Peljr –belajar 3 bhs CINA/MELAYU/INGGERIS.
- Olh sbb berlaku perselisihan atr 2 laporan – satu jwtnkuasa khas ditubuhkan utk selaraskan cadangan dua laporan iaitu BANNER DAN FENN-WU
- Akhirnya terima Laporan BARNES alsan perpaduan rakyat – rakyat berbilang kaum.
- Kemudian lulus –ORDINAN PELAJARAN 1952.-ttpi tdk dilaksanakan kerana kurang kewangan.
- Pd thn 1956, LAPORAN RAZAK diumunkan- Bhs MELAYU sbg bhs pengantar dan iktiraf Bhs Cina, Bhs Tamil dan BI sebagai pengantar disekolah rendah.
- Pd thn, 1946-1957, adakan latihan keguruan –keperluan sekolah. Maktab Sultan Idris & Maktab perguruan Perempuan Melaka.Kerajaan pimjan Maktab Kirby dan Brainford Lodge diBritain dan Maktab Perguruan Kota Bharu (1954) utk melatih guru sek men. Rendah.
TAJUK : ANALISIS FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) BERASAKAN EPISTEMOLOGI.
- Falsafah pendidikan mempersoalkan prinsip realiti, ilmu, dan nilai.
- Kajian falsafah pendidikan merangkumi tiga cbg utama iaitu metafizik, epistemologi dan aksiologi.
- Misalnya , C0nfucius menitik beratkan penguasaan ilmu pengetahuan- amalan utk manfaat rakyat . Beliau berpendapat bahawa: MELIHAT LEBIH BAIK DARI MENDENGAR, MENGETAHUI LEBIH DRPD MELIHAT ; MENEGETAHUI TDK MENGAMALKAN TIDAK SEMPURNA.
-Berdsrkn perbincangan tersebut, ilmu dan amal berkait rapat , berilmu tdk beramal adalah tdk berguna.
- Dgn kata lain, dengan ilmu manusia faham diri, alam sekitar, memartabatkan diri dan melaksanakan tggjwb dengan sempurna demi kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa dan Negara.
- FPK matlamt melahirkan rakyat mlaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, beralkhlak mulia, bertanggungjwb dan berkeupayaan mencapai kesejateraan diri dan memberi sumbangan terhdp masykt dan kemakmuran Negara.
- KBSR & KBSM dirancang berlandaskan FPK supaya kanak-kanak dididik untuk memperolehi ilmu pengetahuan, mengamalkan utk dirinya serta member sumbangan kepada masyarakat dan Negara.

Ulasan Jurnal 3

TAJUK : PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM.

SINOPSIS JURNAL.
Penulis ialah Nik Rosila Bt Nik Yaacob dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan , Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
Tajuk kajian ialah Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam.
Tujuan kajian ialah untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan Jawi di kalangan pelajar Tingkatan dua dan tingkatan empat serta hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan minat pelajar.
Format kajian ialah Kaedah Penyelidikan “ survey” untuk mengumpul data.
Respoden terdiri daripada 400 orang pelajar Tingkatan Dua dan Tingkatan Empat di dua buah sekolah di Shah Alam dan Kuala Lumpur.

Metodologi kajian yang digunakan ialah ;
i) .Ujian penguasaan Jawi yang menguji kemahiran mengeja dan menulis Jawi, kemahiran menjawab soalan aneka pilihan, kemahiran menulis esei dan kemahiran menulis ayat al-Quran.
ii) Soal selidik yang merangkumi latar belakang pelajar, minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam, pencapaian pelajar dalam peperiksaan Pendidikan Islam, cara pelajar belajar Pendidikan Islam dan cara guru mengajar Pendidikan Islam.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penguasa pelajar Tingkatan Dua dan Empat dalam kemahiran Jawi masih berada di tahap lemah. Kajian juga mendapati pelajar lemah untuk menguasai penulisan Jawi. Selain itu, kajian menunjukkan kebolehan pelajar memilih jawapan aneka pilihan berada pada tahap sederhana. Pelajar juga kurang mahir menjawab soalan yang memerlukan pemahaman daripada ayat-ayat al-Quran.


TAJUK : PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM.

1.0) Pendahuluan
Sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan Pendidikan Islam merupakan satu subjek yang diajar di sekolah – sekolah di Malaysia bermula di tingkatan satu sehingga tingkatan lima . Kebanyakan buku teks Pendidikan Islam ditulis dalam tulisan jawi. Tulisan jawi adalah hasil daripada pengubah suaian dan penambahan huruf – huruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran .
Buku – buku teks yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran adalah ditulis dalam tulisan Jawi dan Bahasa Arab ( Abdullah Ali Hasan 1980, Abdullah Jusuh, 1999) . Persoalan kini , ramai di kalangan pelajar tidak boleh menguasai tulisan Jawi dengan baik. Akibatnya pelajar tidak boleh mencapai keputusan yang baik bagi subjek Pendidikan Islam .
Sehubungan itu, para cendikiawan telah membuat kajian bagi mengenal pasti apakah permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar yang menyebabkan peratus pencapaian mereka agak merosot , di manakah kelemahan para pelajar dalam memguasai tulisan Jawi yang menyebabkan pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek Pendidikan Islam .
Masyarakat umum telah mengetahui secara jelas bahawa tulisan Jawi merupakan medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah - sekolah di Malaysia . Matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam . Hasrat ini berkemungkinan besar tidak akan tercapai seandainya para pelajar tidak boleh menguasai jawi dengan baik .
Oleh itu , kajian tindakan dilaksanakan untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar dan kepekaan mereka terhadap kemahiran menulis dan membaca yang memberi kesan ke atas pencapaian mereka dalam subjek Pendidikan Islam .

2.0) Penguasaan Jawi dikalangan pelajar Tingkatan 2 dan 4.
Apabila kajian dijalankan didapati bahawa ramai di kalangan pelajar masih tidak boleh membaca jawi dengan lancar dan baik . Ada juga segelintir pelajar buta huruf untuk membaca tulisan jawi. Menurut Ahmad Murad Muhidin, terdapat ramai di kalangan sekolah agama yang tidak mahir dan kekok dalam penggunaan tulisan jawi, ejaan dan bacaan jawi ( Berita Harian , 27 Febuari 2006 : C6 ) . Keadaan ini meyulitkan pelajar mempelajari mata pelajaran yang menggunakan tulisan jawi sepenuhnya seperti penggunaan buku teks jawi Pendidikan Islam. Hal ini boleh menyebabkan pelajar tidak boleh menguasai isi pelajaran dengan sebaiknya sebagaimana yang diharapkan oleh guru . Oleh itu, pencapaian pelajar bagi Pendidikan Islam merosot. Antara kelemahan yang dikenal pasti oleh penulis adalah sepertimana berikut :

2.1 ) Pelajar gagal menyambung huruf- huruf jawi mudah yang diberikan. Kemahiran menyambung huruf-huruf jawi ini sepatutnya dikuasai pelajar pada peringkat sekolah rendah lagi.

2.2) Kebanyakan pelajar kurang berkemahiran menukarkan perkataan daripada huruf rumi kepada huruf jawi . Contohnya huruf “s” kepada “shad” untuk perkataan solat . Perkataan solat dipinjam daripada Bahasa Arab .

2.3) Pelajar tidak boleh mengeja dengan betul dan tidak dapat membezakan huruf yang mempunyai makhraj yang sama seperti “shad” dengan “sim”, Qaf dengan “Kaf” dan “Tho” dengan “Ta” . Ini kerana pelajar kurang cekap mengeja perkataan arab yang terdapat dalam Pendidikan Islam. Kecekapan membezakan perkataan Jawi – Arab adalah kemahiran asas yang sepatutnya dikembangkan pada peringkat sekolah rendah lagi.

3.0 ) Hubungan antara Penguasaan Jawi dengan minat Pelajar Terhadap Pendidikan Islam.
Setelah dibuat kajian tindakan ke atas para pelajar mengenai aspek kelemahan pelajar menguasai tulisan jawi , penulis mendapati beberapa faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati Pendidikan Islam . Pertama ialah sikap negatif pelajar di mana pelajar beranggapan bahawa tulisan Jawi amat susah dipelajari , tidak penting dan tidak dinilai di dalam peperiksaan . Hal ini memberi kesan terhadap pencapaian dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam ( Sulaiman Ngah Ghazali , 1990, Azman Wan Chik , 1986 ) . Kebanyakan pelajar juga kurang berkeyakinan menggunakan tulisan Jawi disebabkan mereka kurang menguasai suku kata terbuka dan mereka juga tidak dapat membina perkataan untuk suku kata tersebut .
Kedua , pelajar kurang minat mata pelajaran jawi . Pelajar selalu melakukan kerja lain semasa guru sedang mengajar Pendidikan Islam . Perkara ini mungkin disebabkan oleh kaedah pengajaran Pendidikan Islam yang tidak begitu berkesan untuk menarik minat pelajar sama ada mereka lemah , sederhana atau baik dalam Jawi .
Ketiga , Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) telah mengisytiharkan bahawa tulisan Jawi bukan satu mata pelajaran bahkan tidak diwajibkan kepada pelajar sekolah menengah. Perisytiharan ini merupakan satu kecaman terhadap khazanah warisan Islam kepada masa depan pelajar Melayu Islam . Sikap sedemikian seolah - olah tulisan tidak pernah berjasa di dalam Negara kita . ( Harakahdaily , 5 Julai : 2007 ).

4.0) Hubungan antara penguasaan Jawi dengan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam
Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang rapat antara penguasaan Jawi dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Dalam kemahiran mengeja Jawi , contohnya pelajar mencapai peratusan gagal yang tertinggi disebabkan pelajar tidak boleh mengeja Jawi. Sementara dalam kemahiran menjawab soalan aneka pilihan, penulis mendapati semakin lemah pelajar dalam mengeja menyebabkan semakin merosot pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam. Selain itu, dalam kemahiran menjawab soalan esei didapati pelajar Tingkatan 2 dan 4 berada pada tahap baik dalam kemahiran menulis esei . Manakala dalam kemahiran menulis ayat-ayat Al-Quran, walaupun pelajar cemerlang dapat menjawab soalan esei tetapi masih lemah dalam kemahiran menulis ayat-ayat al-Quran. Walau apa pun, jika pelajar tidak boleh menguasai Jawi dengan baik ia akan member kesan ke atas pencapaian mereka.

5.0 ) Langkah-langkah mengatasi kelemahan penguasaan pelajar terhadap tulisan jawi.
Jika pemerkasaan terhadap tulisan Jawi tidak dilakukan, barangkali tulisan Jawi menerima nasib yang sama seperti mata pelajaran agama yang lain seperti ilmu Tajwid , akidah, sirah dan sebagainya yang menjadi subjek yang diajar di sekolah rendah , kemudian diabaikan di peringkat sekolah menengah . Akhirnya ilmu tersebut hanya dikuasai oleh golongan agama sahaja . Dan jika langkah tidak diambil para pelajar akan menghadapi masalah kemerosotan pencapaian dalam akademik mereka . Antara langkah yang disyorkan adalah sebagaimana berikut :

a) . Menggunakan kedua bahasa Jawi-Rumi.
Guru-guru Pendidikan Islam hendaklah menggunakan kedua-dua bahasa iaitu Tulisan Jawi dan Rumi dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar semua pelajar dapat memahami Pendididkan Islam yang diajar oleh guru di sekolah.
b) . Mempelbagaikan kaedah pengajaran Pendidkan Islam.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran mestilah dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai latar belakang dan minat serta keupayaan yang berbeza dalam penguasaan jawi. Sehubungan itu , guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar . Contohnya , guru boleh mengadakan program nyanyian suku kata dengan menggunakan kaset ataupun menggunakan kad gambar bagi mengeja suku kata perkataan ataupun kad gambar untuk mengeja rangkai kata .
c) Pengubahsuaian buku teks mengikut tahap umur dan pencapaian pelajar.
Menurut Kamarudin Hj Husin ( 1989 : 32 ) , buku teks merupakan bahan pembelajaran yang sangat penting untuk pelajar - pelajar dan ia menjadi sumber rujukan utama bagi membantu guru dalam proses pengajaran . Dunia semakin hari semakin maju dan banyak masalah baru yang timbul dalam masyarakat . Oleh itu , isi kandungan buku teks juga perlulah sesuai dengan keadaan semasa .

d) Menambah baik program J-Qaf dan memperkasakannya .
Program J - Qaf mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah satu langkah baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar . J - Qaf bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada jawi , al – Quran , Bahasa Arab dan fardhu Ain . Ianya adalah satu usaha yang baik demi untuk memberi keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar . Program J - Qaf yang sedia ada hendaklah diperbaiki untuk membolehkan pelajar sekolah menengah menguasai jawi dan jawi bukan lagi menjadi halangan dalam mempelajari Pendidikan Islam .

6.0) Senario Tulisan Jawi pada zaman kegemilangan tamadun Islam.
Agama Islam bertanggungjawab memperkenalkan tulisan jawi . Hal ini merupakan satu sumbangan yang besar kepada Alam Melayu kerana sebelum ini , mereka bukan sahaja buta huruf , tetapi juga tidak mempunyai tulisan . Tulisan yang diperkenalkan oleh Islam di rantau ini dikenali dengan tulisan Jawi . Pada keseluruhannya , tulisan jawi merupakan tulisan abjad Arab cuma ditambah empat huruf iaitu “nya”, “ga” , “nga” dan “ca” untuk memenuhi keperluan sebutan bahasa Melayu .
Melalui tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi atau tulisan Melayu itulah berkembangnya tradisi persuratan Melayu yang meliputi genre dan bidang sastera , kitab , sastera rakyat , sastera hikayat , sastera epik , undang-undang dan ketatanegaraan , risalah dan khutbah , prosa dan puisi , klasik dan moden . Demikianlah besarnya jasa tulisan Jawi dalam merakamkan dan mengabdikan khazanah keintelektualan umat Melayu selama beberapa dekad yang lalu .
Sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu daerah pemakaian tulisan jawi adalah seluas wilayah yang diliputi oleh bahasa Melayu, iaitu seluruh Alam Melayu . Bahasa Melayu dan tulisan Jawi tidak hanya digunakan di negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu , tetapi digunakan dengan meluas di Patani , Riau , Aceh , Jambi dan di kepulauan Jawa sehingga ke Campa di Indo-China .
Malah jangkauan bahasa Melayu bertulisan jawi pernah mencecah benua Eropah melalui surat - menyurat di antara raja-raja rantau Melayu dengan rakan sejawatan mereka di benua Eropah . Disamping itu , ia digunakan untuk menulis dokumen-dokumen seperti surat izin pedagangan dan perjanjian dengan bangsa - bangsa Eropah .
Selain itu tulisan jawi juga digunakan dalam penulisan naskhah-naskhah berbahasa daerah seperti Jawa , Sunda , Aceh , Minang, Bugis dan sebagainya . Tulisan jawi banyak digunakan dalam karya-karya yang bersifat keislaman sama ada karya asli atau terjemahan contohnya Ihya Ulumudin , Hikam dan lain-lainnya .
Tulisan jawi mempunyai nilai estetik yang cukup mengharukan para peminatnya, terutama apabila ia ditulis dalam bentuk karya seni khat atau kaligrafi . Seni khat yang memadukan ayat-ayat al - Quran banyak menghiasi minbar-minbar dan dinding masjid di Alam Melayu. Seni Khat dalam pelbagai jenis tulisan jawi nasakh , riqaah , thuluth , kufi dan sebagainya merupakan sebahagian daripada tradisional orang Melayu , sejenis khat kudus yang membawa makna dan mesej kerohanian dan keintelektualan yang mendalam. Khat yang tertua sampai di Malaysia iaitu Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 702H/1303M . Ini beerti khat telah dijadikan sebagai alat perhubungan dan pendidikan di Malaysia selepas 671 tahun kewafatan Rasulullah S.A.W .
Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam di seluruh Alam Melayu, seni khat diabadikan di atas duit syiling . Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah ( 1455-1459) dan Sultan Abdul Jalil Syah ( 1632-1677) wang emas diukir dengan khat . Selain itu, cokmor, cop mohor , pingat dan bintang kebesaran kerajaan negeri-negeri di Malaysia juga diukir dengan ayat-ayat al-Quran . Seni khat juga diabdikan di atas tenunan songket dan hiasan . Ayat-ayat al-Quran ditenun di atas kain songket untuk memperolehi perlindungan daripada Allah S . W . T .
Demikianlah mantapnya peranan tulisan dan status tulisan jawi sebagai tulisan Melayu - Islam . Selama tujuh abad ianya digunakan dengan cukup berkesan dan berjaya sebagai wahana pembangunan tamadun intelektual Melayu-Islam , di samping sebagai kekuatan pengikat kesatuan budaya di kepulauan Melayu dan sebagai unsur pemantapan jati diri keislaman budaya Melayu .

7.0) Senario Jawi pada era millenium.
Sejak memasuki era millennium tulisan jawi menghadapi cabaran yang amat sukar . Tulisan in tidak lagi digunakan secara meluas . Tidak banyak buku yang dicetak dalam tulisan jawi dan jika diterbitkan kurang mendapat sambutan. Hal ini mungkin berpunca daripada persepsi masyarakat sekarang yang menganggap kononnya tulisan jawi bukan tulisan yang melambangkan kemajuan, bahkan dikatakan tulisan jawi adalah tulisan yang hanya dibaca oleh orang-orang “ lama “ sahaja .
Dekad – dekad terakhir ini tulisan jawi sukar untuk mendapat tempat di hati masyarakat hinggakan sampai ke peringkat “nazak” apabila pada 26 Januari 2006 lepas penerbitan akhbar tunggal jawi di Malaysia , Utusan Melayu diberhentikan. Untuk 20 tahun kebelakangan ini terbitannya hanya untuk memenuhi syarat sahaja. Semua ini mungkin berpunca daripada perhatian yang kurang diberikan terhadap kepentingan tulisan jawi di kalangan generasi muda yang menjadikan tulisan itu semakin pupus ditelan zaman .
Tulisan jawi adalah pusaka warisan bangsa yang telah menjadi skrip rasmi dan lidah Melayu selama 600 tahun akan tetapi masyarakat Melayu tidak dapat mempertahankan khazanah Melayu yang menjadi keagungan pada suatu masa dahulu . Mungkin benar apa yang dikatakan “ tulisan jawi lahir zaman papa mati zaman kaya ” .

8.0) Kesimpulan.
Tulisan Arab yang diadaptasikan ke bahasa Melayu untuk pengejaannya dinamakan sebagai tulisan jawi . Tulisan inilah yang pernah membangunkan tamadun Melayu dan pernah mencorakan ketuanan Melayu di zaman pra – kemerdekaan . Tulisan ini mempunyai signifikan yang sangat besar dalam sejarah bangsa dan Negara , di mana dahulunya ia merupakan lapangan interaksi intelek Melayu dengan masyarakat awam . Tulisan Jawi perlu dipertahankan walaupun peredaran masa amat pantas sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan yang berjuang menerusi mata pena di zaman pra-kemerdekaan .
Sikap masyarakat yang beranggapan bahawa tulisan Jawi adalah semata-mata untuk unsur - unsur keagamaan perlu dihapuskan sedangkan pada masa dahulu in digunakan oleh semua kaum sehingga kini masih terdapat kaum Cina dan India yang berkemahiran membaca dan menulis dalam tulisan Jawi . Hal ini dibukti melalui pengalaman yang dimiliki oleh V. Kamala Devi , berbangsa India yang mahir membaca dan menulis Jawi .
Kebolehan membaca dan menulis Jawi amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam . Ini kerana bahan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebahagian besarnya ditulis dalam Jawi . Pelajar diwajibkan untuk cekap dan menguasai kemahiran Jawi supaya dapat mempelajari al - Quran dengan lancar . Sistem ejaan Jawi terpengaruh dengan sistem ejaan bahasa Arab yang menggunakan sistem baris dalam pengajaran suku kata . Oleh sebab itu , sistem ejaan Jawi menjadi pendorong kepada bangsa Melayu mengenali huruf Arab dan seterusnya secara tidak langsung berkemahiran menyebut ayat-ayat al-Quran .
Secara tegasnya semua pihak hendaklah memainkan peranan dan mengambil langkah yang drastik untuk menghidupkan semula tulisan Jawi . Sepatutnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan persepsi yang positif terhadap tulisan Jawi sebagai seni yang luhur dalam masyarakat Melayu dan mempunyai rasa tanggungjawab agar terus dipertahankan dan terakam dalam sistem pendidikan Negara tanpa perlu mengabaikan kepentingan tulisan Jawi .
Sebagai masyarakat pendidik , guru-guru Pendidikan Islam semestinya memainkan peranan bagi mendidik pelajar supaya dapat menguasai tulisan jawi dan bacaanya . Guru - guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari Pendidikan Islam . Untuk kembali kepada kepada pengajaran Jawi asas adalah sukar dan hampir mustahil pada peringkat menengah akan tetapi kemahiran tersebut perlu diperkemaskan semasa berada di peringkat rendah lagi .

Bibliografi
1) http://www.usm.my/educatian/publication/JPP(161-172) pdf.
2).Mansor Fadzil Dr. Prof Madya, Prinsip Teknologi Pengajaran, 2003, Shah Alam: Malindo Printers Sdn. Bhd.
3). Mustafa Hj Daud,1993,Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Sumber Sdn. Bhd.
4) Siddiq Fadzil Dr Prof Madya,Olahan oleh: Marzulina Omar , Kemelut Tulisan Sinar Rohani, 2006/1426H Bil: 35

PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM.

SINOPSIS JURNAL.

Penulis ialah Nik Rosila Bt Nik Yaacob dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan , Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.
Tajuk kajian ialah Penguasaan Jawi dan Hubungannya dengan Minat dan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam.
Tujuan kajian ialah untuk mengenal pasti sejauh mana penguasaan Jawi di kalangan pelajar Tingkatan dua dan tingkatan empat serta hubungannya dengan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan minat pelajar.
Format kajian ialah Kaedah Penyelidikan “ survey” untuk mengumpul data.
Respoden terdiri daripada 400 orang pelajar Tingkatan Dua dan Tingkatan Empat di dua buah sekolah di Shah Alam dan Kuala Lumpur.
Metodologi kajian yang digunakan ialah ;
i) .Ujian penguasaan Jawi yang menguji kemahiran mengeja dan menulis Jawi, kemahiran menjawab soalan aneka pilihan, kemahiran menulis esei dan kemahiran menulis ayat al-Quran.
ii) Soal selidik yang merangkumi latar belakang pelajar, minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Islam, pencapaian pelajar dalam peperiksaan Pendidikan Islam, cara pelajar belajar Pendidikan Islam dan cara guru mengajar Pendidikan Islam.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa penguasa pelajar Tingkatan Dua dan Empat dalam kemahiran Jawi masih berada di tahap lemah. Kajian juga mendapati pelajar lemah untuk menguasai penulisan Jawi. Selain itu, kajian menunjukkan kebolehan pelajar memilih jawapan aneka pilihan berada pada tahap sederhana. Pelajar juga kurang mahir menjawab soalan yang memerlukan pemahaman daripada ayat-ayat al-Quran.


TAJUK : PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM.

1.0) Pendahuluan
Sejarah pendidikan di Malaysia menunjukkan Pendidikan Islam merupakan satu subjek yang diajar di sekolah – sekolah di Malaysia bermula di tingkatan satu sehingga tingkatan lima . Kebanyakan buku teks Pendidikan Islam ditulis dalam tulisan jawi. Tulisan jawi adalah hasil daripada pengubah suaian dan penambahan huruf – huruf Arab untuk disesuaikan dengan lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran .
Buku – buku teks yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran adalah ditulis dalam tulisan Jawi dan Bahasa Arab ( Abdullah Ali Hasan 1980, Abdullah Jusuh, 1999) . Persoalan kini , ramai di kalangan pelajar tidak boleh menguasai tulisan Jawi dengan baik. Akibatnya pelajar tidak boleh mencapai keputusan yang baik bagi subjek Pendidikan Islam .
Sehubungan itu, para cendikiawan telah membuat kajian bagi mengenal pasti apakah permasalahan yang dihadapi oleh para pelajar yang menyebabkan peratus pencapaian mereka agak merosot , di manakah kelemahan para pelajar dalam memguasai tulisan Jawi yang menyebabkan pelajar kurang berminat untuk mempelajari subjek Pendidikan Islam .
Masyarakat umum telah mengetahui secara jelas bahawa tulisan Jawi merupakan medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah - sekolah di Malaysia . Matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam . Hasrat ini berkemungkinan besar tidak akan tercapai seandainya para pelajar tidak boleh menguasai jawi dengan baik .
Oleh itu , kajian tindakan dilaksanakan untuk mengetahui tahap pencapaian pelajar dan kepekaan mereka terhadap kemahiran menulis dan membaca yang memberi kesan ke atas pencapaian mereka dalam subjek Pendidikan Islam .
2.0) Penguasaan Jawi dikalangan pelajar Tingkatan 2 dan 4.
Apabila kajian dijalankan didapati bahawa ramai di kalangan pelajar masih tidak boleh membaca jawi dengan lancar dan baik . Ada juga segelintir pelajar buta huruf untuk membaca tulisan jawi. Menurut Ahmad Murad Muhidin, terdapat ramai di kalangan sekolah agama yang tidak mahir dan kekok dalam penggunaan tulisan jawi, ejaan dan bacaan jawi ( Berita Harian , 27 Febuari 2006 : C6 ) . Keadaan ini meyulitkan pelajar mempelajari mata pelajaran yang menggunakan tulisan jawi sepenuhnya seperti penggunaan buku teks jawi Pendidikan Islam. Hal ini boleh menyebabkan pelajar tidak boleh menguasai isi pelajaran dengan sebaiknya sebagaimana yang diharapkan oleh guru . Oleh itu, pencapaian pelajar bagi Pendidikan Islam merosot. Antara kelemahan yang dikenal pasti oleh penulis adalah sepertimana berikut :
2.1 ) Pelajar gagal menyambung huruf- huruf jawi mudah yang diberikan. Kemahiran menyambung huruf-huruf jawi ini sepatutnya dikuasai pelajar pada peringkat sekolah rendah lagi.
2.2) Kebanyakan pelajar kurang berkemahiran menukarkan perkataan daripada huruf rumi kepada huruf jawi . Contohnya huruf “s” kepada “shad” untuk perkataan solat . Perkataan solat dipinjam daripada Bahasa Arab .
2.3) Pelajar tidak boleh mengeja dengan betul dan tidak dapat membezakan huruf yang mempunyai makhraj yang sama seperti “shad” dengan “sim”, Qaf dengan “Kaf” dan “Tho” dengan “Ta” . Ini kerana pelajar kurang cekap mengeja perkataan arab yang terdapat dalam Pendidikan Islam. Kecekapan membezakan perkataan Jawi – Arab adalah kemahiran asas yang sepatutnya dikembangkan pada peringkat sekolah rendah lagi.
3.0 ) Hubungan antara Penguasaan Jawi dengan minat Pelajar Terhadap Pendidikan Islam.
Setelah dibuat kajian tindakan ke atas para pelajar mengenai aspek kelemahan pelajar menguasai tulisan jawi , penulis mendapati beberapa faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati Pendidikan Islam . Pertama ialah sikap negatif pelajar di mana pelajar beranggapan bahawa tulisan Jawi amat susah dipelajari , tidak penting dan tidak dinilai di dalam peperiksaan . Hal ini memberi kesan terhadap pencapaian dan minat pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam ( Sulaiman Ngah Ghazali , 1990, Azman Wan Chik , 1986 ) . Kebanyakan pelajar juga kurang berkeyakinan menggunakan tulisan Jawi disebabkan mereka kurang menguasai suku kata terbuka dan mereka juga tidak dapat membina perkataan untuk suku kata tersebut .
Kedua , pelajar kurang minat mata pelajaran jawi . Pelajar selalu melakukan kerja lain semasa guru sedang mengajar Pendidikan Islam . Perkara ini mungkin disebabkan oleh kaedah pengajaran Pendidikan Islam yang tidak begitu berkesan untuk menarik minat pelajar sama ada mereka lemah , sederhana atau baik dalam Jawi .
Ketiga , Kementerian Pelajaran Malaysia ( KPM ) telah mengisytiharkan bahawa tulisan Jawi bukan satu mata pelajaran bahkan tidak diwajibkan kepada pelajar sekolah menengah. Perisytiharan ini merupakan satu kecaman terhadap khazanah warisan Islam kepada masa depan pelajar Melayu Islam . Sikap sedemikian seolah - olah tulisan tidak pernah berjasa di dalam Negara kita . ( Harakahdaily , 5 Julai : 2007 ).
4.0) Hubungan antara penguasaan Jawi dengan pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam
Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang rapat antara penguasaan Jawi dengan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. Dalam kemahiran mengeja Jawi , contohnya pelajar mencapai peratusan gagal yang tertinggi disebabkan pelajar tidak boleh mengeja Jawi. Sementara dalam kemahiran menjawab soalan aneka pilihan, penulis mendapati semakin lemah pelajar dalam mengeja menyebabkan semakin merosot pencapaian pelajar dalam Pendidikan Islam. Selain itu, dalam kemahiran menjawab soalan esei didapati pelajar Tingkatan 2 dan 4 berada pada tahap baik dalam kemahiran menulis esei . Manakala dalam kemahiran menulis ayat-ayat Al-Quran, walaupun pelajar cemerlang dapat menjawab soalan esei tetapi masih lemah dalam kemahiran menulis ayat-ayat al-Quran. Walau apa pun, jika pelajar tidak boleh menguasai Jawi dengan baik ia akan member kesan ke atas pencapaian mereka.
5.0 ) Langkah-langkah mengatasi kelemahan penguasaan pelajar terhadap tulisan jawi.
Jika pemerkasaan terhadap tulisan Jawi tidak dilakukan, barangkali tulisan Jawi menerima nasib yang sama seperti mata pelajaran agama yang lain seperti ilmu Tajwid , akidah, sirah dan sebagainya yang menjadi subjek yang diajar di sekolah rendah , kemudian diabaikan di peringkat sekolah menengah . Akhirnya ilmu tersebut hanya dikuasai oleh golongan agama sahaja . Dan jika langkah tidak diambil para pelajar akan menghadapi masalah kemerosotan pencapaian dalam akademik mereka . Antara langkah yang disyorkan adalah sebagaimana berikut :
a) . Menggunakan kedua bahasa Jawi-Rumi.
Guru-guru Pendidikan Islam hendaklah menggunakan kedua-dua bahasa iaitu Tulisan Jawi dan Rumi dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar semua pelajar dapat memahami Pendididkan Islam yang diajar oleh guru di sekolah.
b) . Mempelbagaikan kaedah pengajaran Pendidkan Islam.
Kaedah pengajaran dan pembelajaran mestilah dipelbagaikan mengikut keperluan pelajar yang mempunyai latar belakang dan minat serta keupayaan yang berbeza dalam penguasaan jawi. Sehubungan itu , guru hendaklah mempelbagaikan kaedah pengajaran untuk menarik minat pelajar . Contohnya , guru boleh mengadakan program nyanyian suku kata dengan menggunakan kaset ataupun menggunakan kad gambar bagi mengeja suku kata perkataan ataupun kad gambar untuk mengeja rangkai kata .

c) Pengubahsuaian buku teks mengikut tahap umur dan pencapaian pelajar.
Menurut Kamarudin Hj Husin ( 1989 : 32 ) , buku teks merupakan bahan pembelajaran yang sangat penting untuk pelajar - pelajar dan ia menjadi sumber rujukan utama bagi membantu guru dalam proses pengajaran . Dunia semakin hari semakin maju dan banyak masalah baru yang timbul dalam masyarakat . Oleh itu , isi kandungan buku teks juga perlulah sesuai dengan keadaan semasa .
d) Menambah baik program J-Qaf dan memperkasakannya .
Program J - Qaf mula dilaksanakan pada tahun 2003 adalah satu langkah baik untuk memperbaiki penguasaan Jawi di kalangan pelajar . J - Qaf bertujuan untuk memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus kepada jawi , al – Quran , Bahasa Arab dan fardhu Ain . Ianya adalah satu usaha yang baik demi untuk memberi keseimbangan spiritual dan jasmani pelajar . Program J - Qaf yang sedia ada hendaklah diperbaiki untuk membolehkan pelajar sekolah menengah menguasai jawi dan jawi bukan lagi menjadi halangan dalam mempelajari Pendidikan Islam .
6.0) Senario Tulisan Jawi pada zaman kegemilangan tamadun Islam.
Agama Islam bertanggungjawab memperkenalkan tulisan jawi . Hal ini merupakan satu sumbangan yang besar kepada Alam Melayu kerana sebelum ini , mereka bukan sahaja buta huruf , tetapi juga tidak mempunyai tulisan . Tulisan yang diperkenalkan oleh Islam di rantau ini dikenali dengan tulisan Jawi . Pada keseluruhannya , tulisan jawi merupakan tulisan abjad Arab cuma ditambah empat huruf iaitu “nya”, “ga” , “nga” dan “ca” untuk memenuhi keperluan sebutan bahasa Melayu .
Melalui tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi atau tulisan Melayu itulah berkembangnya tradisi persuratan Melayu yang meliputi genre dan bidang sastera , kitab , sastera rakyat , sastera hikayat , sastera epik , undang-undang dan ketatanegaraan , risalah dan khutbah , prosa dan puisi , klasik dan moden . Demikianlah besarnya jasa tulisan Jawi dalam merakamkan dan mengabdikan khazanah keintelektualan umat Melayu selama beberapa dekad yang lalu .
Sebagai tulisan rasmi bahasa Melayu daerah pemakaian tulisan jawi adalah seluas wilayah yang diliputi oleh bahasa Melayu, iaitu seluruh Alam Melayu . Bahasa Melayu dan tulisan Jawi tidak hanya digunakan di negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu , tetapi digunakan dengan meluas di Patani , Riau , Aceh , Jambi dan di kepulauan Jawa sehingga ke Campa di Indo-China .
Malah jangkauan bahasa Melayu bertulisan jawi pernah mencecah benua Eropah melalui surat - menyurat di antara raja-raja rantau Melayu dengan rakan sejawatan mereka di benua Eropah . Disamping itu , ia digunakan untuk menulis dokumen-dokumen seperti surat izin pedagangan dan perjanjian dengan bangsa - bangsa Eropah .
Selain itu tulisan jawi juga digunakan dalam penulisan naskhah-naskhah berbahasa daerah seperti Jawa , Sunda , Aceh , Minang, Bugis dan sebagainya . Tulisan jawi banyak digunakan dalam karya-karya yang bersifat keislaman sama ada karya asli atau terjemahan contohnya Ihya Ulumudin , Hikam dan lain-lainnya .
Tulisan jawi mempunyai nilai estetik yang cukup mengharukan para peminatnya, terutama apabila ia ditulis dalam bentuk karya seni khat atau kaligrafi . Seni khat yang memadukan ayat-ayat al - Quran banyak menghiasi minbar-minbar dan dinding masjid di Alam Melayu. Seni Khat dalam pelbagai jenis tulisan jawi nasakh , riqaah , thuluth , kufi dan sebagainya merupakan sebahagian daripada tradisional orang Melayu , sejenis khat kudus yang membawa makna dan mesej kerohanian dan keintelektualan yang mendalam. Khat yang tertua sampai di Malaysia iaitu Batu Bersurat di Terengganu yang bertarikh 702H/1303M . Ini beerti khat telah dijadikan sebagai alat perhubungan dan pendidikan di Malaysia selepas 671 tahun kewafatan Rasulullah S.A.W .
Pada zaman keagungan kerajaan Melayu Islam di seluruh Alam Melayu, seni khat diabadikan di atas duit syiling . Contohnya pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Syah ( 1455-1459) dan Sultan Abdul Jalil Syah ( 1632-1677) wang emas diukir dengan khat . Selain itu, cokmor, cop mohor , pingat dan bintang kebesaran kerajaan negeri-negeri di Malaysia juga diukir dengan ayat-ayat al-Quran . Seni khat juga diabdikan di atas tenunan songket dan hiasan . Ayat-ayat al-Quran ditenun di atas kain songket untuk memperolehi perlindungan daripada Allah S . W . T .
Demikianlah mantapnya peranan tulisan dan status tulisan jawi sebagai tulisan Melayu - Islam . Selama tujuh abad ianya digunakan dengan cukup berkesan dan berjaya sebagai wahana pembangunan tamadun intelektual Melayu-Islam , di samping sebagai kekuatan pengikat kesatuan budaya di kepulauan Melayu dan sebagai unsur pemantapan jati diri keislaman budaya Melayu .
7.0) Senario Jawi pada era millenium.
Sejak memasuki era millennium tulisan jawi menghadapi cabaran yang amat sukar . Tulisan in tidak lagi digunakan secara meluas . Tidak banyak buku yang dicetak dalam tulisan jawi dan jika diterbitkan kurang mendapat sambutan. Hal ini mungkin berpunca daripada persepsi masyarakat sekarang yang menganggap kononnya tulisan jawi bukan tulisan yang melambangkan kemajuan, bahkan dikatakan tulisan jawi adalah tulisan yang hanya dibaca oleh orang-orang “ lama “ sahaja .
Dekad – dekad terakhir ini tulisan jawi sukar untuk mendapat tempat di hati masyarakat hinggakan sampai ke peringkat “nazak” apabila pada 26 Januari 2006 lepas penerbitan akhbar tunggal jawi di Malaysia , Utusan Melayu diberhentikan. Untuk 20 tahun kebelakangan ini terbitannya hanya untuk memenuhi syarat sahaja. Semua ini mungkin berpunca daripada perhatian yang kurang diberikan terhadap kepentingan tulisan jawi di kalangan generasi muda yang menjadikan tulisan itu semakin pupus ditelan zaman .
Tulisan jawi adalah pusaka warisan bangsa yang telah menjadi skrip rasmi dan lidah Melayu selama 600 tahun akan tetapi masyarakat Melayu tidak dapat mempertahankan khazanah Melayu yang menjadi keagungan pada suatu masa dahulu . Mungkin benar apa yang dikatakan “ tulisan jawi lahir zaman papa mati zaman kaya ” .
8.0) Kesimpulan.
Tulisan Arab yang diadaptasikan ke bahasa Melayu untuk pengejaannya dinamakan sebagai tulisan jawi . Tulisan inilah yang pernah membangunkan tamadun Melayu dan pernah mencorakan ketuanan Melayu di zaman pra – kemerdekaan . Tulisan ini mempunyai signifikan yang sangat besar dalam sejarah bangsa dan Negara , di mana dahulunya ia merupakan lapangan interaksi intelek Melayu dengan masyarakat awam . Tulisan Jawi perlu dipertahankan walaupun peredaran masa amat pantas sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan yang berjuang menerusi mata pena di zaman pra-kemerdekaan .
Sikap masyarakat yang beranggapan bahawa tulisan Jawi adalah semata-mata untuk unsur - unsur keagamaan perlu dihapuskan sedangkan pada masa dahulu in digunakan oleh semua kaum sehingga kini masih terdapat kaum Cina dan India yang berkemahiran membaca dan menulis dalam tulisan Jawi . Hal ini dibukti melalui pengalaman yang dimiliki oleh V. Kamala Devi , berbangsa India yang mahir membaca dan menulis Jawi .
Kebolehan membaca dan menulis Jawi amat penting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam . Ini kerana bahan pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam sebahagian besarnya ditulis dalam Jawi . Pelajar diwajibkan untuk cekap dan menguasai kemahiran Jawi supaya dapat mempelajari al - Quran dengan lancar . Sistem ejaan Jawi terpengaruh dengan sistem ejaan bahasa Arab yang menggunakan sistem baris dalam pengajaran suku kata . Oleh sebab itu , sistem ejaan Jawi menjadi pendorong kepada bangsa Melayu mengenali huruf Arab dan seterusnya secara tidak langsung berkemahiran menyebut ayat-ayat al-Quran .
Secara tegasnya semua pihak hendaklah memainkan peranan dan mengambil langkah yang drastik untuk menghidupkan semula tulisan Jawi . Sepatutnya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan persepsi yang positif terhadap tulisan Jawi sebagai seni yang luhur dalam masyarakat Melayu dan mempunyai rasa tanggungjawab agar terus dipertahankan dan terakam dalam sistem pendidikan Negara tanpa perlu mengabaikan kepentingan tulisan Jawi .
Sebagai masyarakat pendidik , guru-guru Pendidikan Islam semestinya memainkan peranan bagi mendidik pelajar supaya dapat menguasai tulisan jawi dan bacaanya . Guru - guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari Pendidikan Islam . Untuk kembali kepada kepada pengajaran Jawi asas adalah sukar dan hampir mustahil pada peringkat menengah akan tetapi kemahiran tersebut perlu diperkemaskan semasa berada di peringkat rendah lagi .

Bibliografi
1) http://www.usm.my/educatian/publication/JPP(161-172) pdf.
2).Mansor Fadzil Dr. Prof Madya, Prinsip Teknologi Pengajaran, 2003, Shah Alam:
Malindo Printers Sdn. Bhd.
3). Mustafa Hj Daud,1993,Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Percetakan Sumber Sdn. Bhd.
4) Siddiq Fadzil Dr Prof Madya,Olahan oleh: Marzulina Omar , Kemelut Tulisan Sinar Rohani, 2006/1426H Bil: 35

http://adhitz.com/en/Publishers-Generate_Code?pid=28196
For more information please fill out this form:


Name:

Email Address:

Ulasan Jurnal 2

TAJUK : KAEDAH PENGAJARAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM DI BRUNEI DARUSSALAM.

SINOPSIS JURNAL
Kajian ini telah dijalankan di beberapa buah sekolah menengah di daerah Brunei-Darussalam.
Kajian ini ditulis oleh Hj Maimun Aqhsa Lubis dan Roslan Jaafar yang menuntut di UKM ,Bangi, Selangor.
Tajuk kajian ialah Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam Di Brunei Darussalam.
Objektif kajian mengenai tiga perkara penting iaitu perlaksanaan pengajaran Pengetahuan Agama Islam, kaedah popular digunakan oleh para guru dan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah Brunei-Darussalam.
Format kajian ialah soal selidik ( temuduga ) ke atas pelajar dan guru dan pencerapan ke atas guru yang mengajar Pengetahuan Agama Islam.
Responden terdiri daripada 26 orang guru yang mengajar tingkatan lima dan seramai 148 orang pelajar tingkatan lima.
Metodologi kajian ialah penulis mengedarkan borang soal-selidik kepada pelajar dan guru. Borang soal selidik tersebut mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A berkenaan perlaksanaan pengajaran Pengetahuan Agama Islam. Bahagian B mengenai kaedah popular yang digunakan oleh guru dan Bahagian C berkaitan kaedah pengajaran berkesan. Penulis juga mengemukan 10 soalan temuduga yang merangkumi aspek perkaedahan, bahan bantu, masalah yang dihadapi oleh guru agama dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam.
Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengajaran Pengetahuan Agama Islam yang dijalankan di sekolah –sekolah menengah di daerah Brunei-Muara berada pada tahap yang sederhana iaitu tahap keberkesanannya belum mencapai tahap yang maksima.

1.0) Pendahuluan
Pengajaran adalah satu proses berkerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk memperolehi ilmu . Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang diajarkan , mengambil tindakan untuk memastikan perubahaan kefahaman dan mencipta konsep pengajaran yang berkesan ( Ramsden, 1993 ; Trigwel , Prosser & Lyons, 1997) . Manakala pembelajaran di sekolah merupakan satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks , mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep sesuatu bidang pelajar dan menggunakan ilmu yang dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan masalah di luar kelas. Ertinya pembelajaran itu berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini . Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah kefahaman seseorang mengenai sesuatu ( Ramsden , 1988 ) . Kaedah pengajaran pula boleh ditakrifkan sebagai cara atau peraturan membuat sesuatu . Kaedah juga merujuk kepada satu tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pelajaran yang spesifik dalam jangka masa pendek . Dengan kata lain, kaedah pengajaran ialah cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkah-langkah penyampaian yang tersusun .
Sebagai sebuah Negara yang mengamalkan falsafah Melayu Islam Beraja ( MIB ) kerajaan Negara Brunei Darussalam amat menitikberatkan ajaran islam sebagai pegangan bagi setiap masyarakat khasnya bagi mereka yang menganuti agama Islam . Lantaran itu , kajian kaedah pengajaran Pengetahuan Agama Islam telah dijalankan . Di antara tujuan utama kajian adalah untuk mengenal pasti kaedah pengajaran yang popular dan selalu digunakan oleh guru-guru agama dan juga mengenal pasti kaedah pengajaran yang berkesan dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam ( PAI ) . Kajian penulis mengenai tiga perkara penting iaitu perlaksanaan pengajaran Pengetahuan Agama Islam , kaedah popular digunakan oleh para guru dan keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran serta halangan keberkesanannya ke atas para pelajar.

2.0) Langkah Untuk Meningkatkan Keberkesanan Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei Darussalam .
Mengikut kajian yang telah dibuat menunjukkan tahap keberkesanan pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Brunei belum mencapai tahap yang maksima . Pancapaian ini dapat ditingkatkan keberkesanannya dengan mengambil beberapa pendekatan . Antara cadangan untuk mempertingkatkan keberkesanannya ialah :

2.1) Belajar secara berkumpulan.
Guru hendaklah mengadakan kerja berkumpulan , perbincangan dan guru bertindak sebagai pemudah cara . Keberkesanan kaedah mengajar dan hubungan yang mesra di antara guru dan pelajar di pusat - pusat pengajian dari peringkat rendah sehingga peringkat tinggi adalah penting supaya penyampaian pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih tersusun dan memudahkan pencapaian matlamat yang telah digariskan .

2.2) Personaliti seorang guru .
Seorang guru semestinya mempunyai cirri-ciri yang mulia , kreatif , progresif , efektif dan memastikan perkembangan setiap individu bertambah maju dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran . Sebaliknya, jika guru tidak berfungsi dengan baik perkembangan dan keberkesanan ilmu dalam masyarakat akan terjejas . Peranan guru adalah untuk mempertingkatkan potensi sama ada jasmani , emosi , rohani dan intelektual ( Abdul Halim 1986 ) .

2.3) Penguasaan ilmu dan mempelbagaikan kaedah pengajaran .
Menurut Azman ( 1987 ) menguasai isi kandungan pelajaran diajar sahaja tidak mencukupi untuk menjamin prestasi pengajaran yang tinggi sebaliknya hendaklah menguasai kaedah dan teknik untuk memyampaikan isi pelajaran tersebut. Guru hendaklah pandai mengurus bilik darjah agar pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar , sempurna dan berkesan . Disamping itu , pihak sekolah juga hendaklah menyediakan kemudahan-kemudahan alat bantu mengajar seperti lut sinar ( OHP ) , bilik pandang dengar , video , televisyen dan lain - lain alat bantu mengajar . Pembelajaran pelajar akan berlaku dengan baik jika guru mengetahui kaedah yang sesuai dengan isi pelajaran. Kaedah pengajaran untuk mengajar teori adalah berbeza daripada kaedah untuk mengajar kemahiran . Oleh itu , guru perlu mahir dalam mempelbagaikan kaedah mengajar . Kemahiran guru adalah penting untuk proses tersebut .

2.4) Keterlibatan ibu bapa dan agensi –agensi kerajaan .
Guru-guru Pendidikan Islam dan pihak ibu bapa serta agensi-agensi kerajaan juga memainkan peranan untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran PAI . Sebagai contoh Radio , Televisyen dan Kementerian Agama hendaklah membuat pita video dan cekera padat yang sesuai dengan tajuk-tajuk pelajaran untuk menambahkan lagi kefahaman para pelajar .
Disamping perkara yang telah disebutkan di atas, beberapa pendekatan lain yang perlu diambil untuk mempertingkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pengetahuan Agama Islam . Antaranya adalah sebagaimana berikut:
a) Pemantauan rakan sejawatan .
Rakan sejawatan boleh memainkan peranan positif sebagai pemantau menggantikan pengetua . Rakan sejawatan boleh menghuraikan segala masalah yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran , mengenal pasti kelemahan atau membimbing rakannya mengenai amalan pengajaran dan pembelajaran yang baik dan berkesan . Tujuan utama pemantauan hanya untuk memperbaiki dan memurnikan lagi persembahan atau strategi pengajaran guru tersebut bukannya untuk mencari kesalahan seseorang ( Abdul Ghani Abdullah, Mohd Yahya Fadzli Jusoh , 2009 : 67 )
b) Aktiviti Permainan dan Rekreasi .
Permainan dan rekreasi adalah merupakan salah satu aktiviti yang bercorak pendidikan yang dirancangkan bagi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, selesa dan mengembirakan . Melalui aktiviti ini , pelajar akan mendapat peluang tambahan untuk mengembangkan minat , daya kreativiti, sifat ingin tahu , sikap berdikari , bakat kepimpinan dan membabitkan diri dalam membuat keputusan untuk diri sendiri , kumpulan dan masyarakat ( Zaharah Noor Hashim , 2008 : 58 ) .

3.0) Kekangan Keberkesanan Kaedah Pengajaran Pengetahuan Agama Islam ( PAI ) .
Antara kekangan yang menghalang keberkesanan kaedah pengajaran PAI ialah :
a). Proses pengajaran dan pembelajaran yang pasif .
Pengajaran dan pembelajaran guru yang pasif dan kurang kreatif , penyampaian yang membosankan , kaedah mengajar yang kurang berkesan mengakibatkan pelajar kurang meminati mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam .
b). Masa atau period mengajar terlalu singkat .
Peruntukan period mengajar mata pelajaran PAI terlalu singkat iaitu satu masa atau period sahaja sementara itu terdapat pelajar yang ramai dalam sebuah bilik darjah . Oleh itu , guru PAI terpaksa menggunakan kaedah pengajaran yang mudah serta menjimatkan masa . Penggunaan kaedah ini berlaku disebabkan kurangnya pendedahan guru – guru terhadap kursus, bengkel dan seminar tentang perkaedahan pengajaran mata pelajaran Pengetahuan Agama Islam .
c).Isi pelajaran tidak sesuai dengan kaedah pengajaran guru.
Isi pengajaran tidak sesuai dengan kaedah pengajaran.Ini kerana kekurangan bahan bantu mengajar seperti lut sinar ( OHP ) , komputer ,bilik sumber dan buku teks yang masih menggunakan ejaan lama . Halangan ini berlaku disebabkan ramai di antara guru yang menggunakan bahan bantu mengajar sedangkan alat tersebut tidak mencukupi dan amat terhad .

4.0) Kaedah popular pengajaran Pengetahuan Agama Islam ( PAI ) .
Kajian menunjukan terdapat empat kaedah pengajaran yang popular dan berkesan digunakan oleh guru-guru agama dalam pengajaran Pengetahuan Agama Islam terhadap pelajar iaitu :
a) Kaedah nasihat .
Pelajaran Pengetahuan Agama Islam yang disampaikan dengan kaedah ini memberi kesan kepada pelajar untuk berfikir dengan cara yang islamik .
b) Kaedah Hafalan.
Penggunaan kaedah hafalan dalam proses pengajaran dan pembelajaran telah mendorong minat pelajar untuk mempelajari subjek tersebut .
c) Kaedah bercerita.
Proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah bercerita telah memberi kesan kepada pelajar untuk mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan seharian mereka .
d) Kaedah lakonan.
Mengikut pengkaji, kaedah lakonan memberi kesan yang mendalam terhadap pelajar di mana pelajar dapat memperbaiki akhlak dan perangai , membantu pelajar menilai dan menerapkan nilai-nilai islam , membina rasa tanggung jawab pelajar terhadap diri sendiri , keluarga dan masyarakat . Di samping itu, para pelajar juga dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat . Pengajaran melalui kaedah lakonan juga dapat membantu pelajar mengamalkan ajaran islam dengan baik dalam kehidupan seharian mereka .

5.0) Ulasan dan Kesimpulan.
Pada pendapat saya, penerimaan dan pemahaman seseorang pelajar banyak dipengaruhi oleh kaedah dan penyampaian seseorang guru yang bersistematik dan berkesan. Keberkesanan kaedah pengajaran adalah penting dalam membina tingkah laku pelajar dan sahsiah yang mulia disamping kejayaan akademik mereka . Keberkesanan ini juga banyak dipengaruhi oleh kemahiran guru dalam mengendalikan isi pengajaran dan cara penyampaian kepada para pelajar dapat menarik minat mereka untuk mempelajari subjek Pengetahuan Agama Islam .
Menurut Prof Dr. Sidek Baba , ada lima faktor yang sangat penting yang membolehkan pengajaran dan pembelajaran berlaku secara berkesan dalam melahirkan insan yang berkeribadian mulia . Pertama , kaedah tradisi yang menggunakan kaedah pengingatan dan hafalan . Ia adalah permulaan suatu kaedah belajar yang baik . Asas ilmu dan formula memahami memerlukan pendekatan mengingat dan menghafal. Ia boleh membantu pelajar memahami ilmu dan juga pemikiran seseorang terhadap ilmu. Kedua , kaedah kefahaman amat dituntut dalam proses pengajaran dan pembelajaran . Tidak dikatakan pengajaran dan pembelajaran mengambil tempat sekiranya proses kefahaman tidak berlaku. Para guru hendaklah mencari cara dan kemahiran yang terbaik bagaimana ilmu yang disampaikan dapat difahami oleh pelajar . Pada zaman tradisi islam, seseorang pelajar tidak boleh mengalihkan topik pembelajaran selagi yang dipelajari tidak difahami . Dalam konteks pendidikan kini adakah kaedah ini dapat dilaksanakan ? . Pendidikan kita pada hari ini adalah berorientasikan peperiksaan. Ketiga, kaedah pemikiran amat perlu supaya ilmu yang difahami tidak diterima begitu sahaja tanpa pengembangan pemikiran . Dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran pemahaman yang tidak menghasilkan pemikiran boleh membawa kepada kebekuan dan kemandulan berfikir . Pemahaman dan pemikiran bakal menjana maklumat dan ilmu yang bermanfaat . Inilah tradisi keilmuan silam yang dapat melahirkan ahli fikir yang manpu menjana tamadun . Keempat , kaedah penyerapan atau internalisasi amat penting dalam menghubungkan sistem nilai ( insan ) dengan pelajar . Ilmu yang dikembangkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran harus mempunyai domain afektif .
Kelima , kaedah amalan atau manifestasi adalah natijah dari proses pengajaran dan pembelajaran . Proses pendidikan dan pengilmuan tidak akan berlangsung sekiranya ilmu tidak difahami , tidak terjadi perkembangan pemikiran , nilai kemanusiaan tidak dapat diserapi dalam kehidupan seorang pelajar . Oleh itu , proses amalan adalah hasil adanya nilai murni pada diri yang memberi kesan terhadap perubahan akal , sikap dan aplikasi nilai terhadap amalan dan tingkah laku seseorang .
Seorang guru yang baik ialah seorang guru yang boleh mengajar dengan berkesan. Guru yang berkesan selalu memikirkan bagaimana hendak melibatkan pelajar dalam pengajarannya. Penglibatan pelajar boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar . Penglibatan ini adalah dalam bentuk aktiviti pembelajaran, penyoalan dan lain-lain . Guru yang berkesan akan sentiasa sensitif dan perihatin dengan keperluan pelajar .
Guru yang berkesan juga menyediakan objektif pengajaran dengan jelas . Isi pelajaran dan aktiviti pengajaran disusun mengikut objektif berkenaan . Isi pengajaran juga disampaikan menurut urutan dan penerangan guru jelas dan boleh difahami oleh pelajar . Seterusnya dapat menyumbang kepada pencapaian pelajar . Pengajaran yang tersusun dan jelas akan meningkatkan proses pembelajaran pelajar . Sesuatu pembelajaran itu bermakna apabila perkara yang dipelajari diingat dan diaplikasikan dalam situasi yang baru .
Kesimpulannya, keberkesanan kaedah pengajaran banyak bergantung kepada kebolehan guru - guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam proses tersebut dapat membentuk tingkah laku dan kefahaman pelajar. Seorang guru hendaklah mempunyai ciri-ciri yang mulia, kreatif, progresif, efektif dan memastikan perkembangan setiap individu pelajar bertambah maju dan mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran . Sekiranya guru tidak memainkan fungsi dengan baik sebagai pendidik , perkembangan dan keberkesanan ilmu dalam kehidupan masyarakat akan terjejas . Peranan guru juga adalah untuk mempertingkatkan segala potensi pelajar dari segi rohani , emosi , rohani dan intelektual . Jadi seorang guru semestinya memperlengkapkan dirinya dengan ilmu sebaik mungkin untuk memikul amanah dan tanggung jawab ini . Tidak ketinggalan semua pihak termasuk ibu bapa , agensi – agensi kerajaan dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjayakan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran .

Bibliografi
1) Abdul Ghani Abdullah, Mohd Yahya Fadzli Jusoh, Pendidik, Disember 2009
Bil:67.
2). Abd Razak Dr, Prof Madya ( 2003) Prinsip Teknologi Pengajaran.Shah Alam :
Malindo Printers Sdn. Bhd.
3).Ee Ah Meng. (1995) Pendidikan sebagai satu proses AsasPendidikan 1. Shah Alam
Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD.
4). www.ipbl.edu.my/intm/penyelidikan/1998/1998_ 03 Lim .pdf- masalah dan sikap
Murid tahun lima.
5). Zaharah Noor Hashim. Pendidik.Oktober 2008, Bil:53.

Ulasan Jurnal 1

TAJUK JURNAL : PEMINPIN PENGAJAR YANG BERKESAN .
( Tanggapan guru bagaimanakah pengetua dapat membantu dalam meningkatan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah )
1 ) Kupasan Jurnal .
Tajuk jurnal ini telah diketengahkan oleh dua orang penulis iaitu Joseph Blasé dan Jo Blasé dari Unversiti Georgia , Athen , Georgia , Amerika Syarikat . Kajian ini berdasarkan kepada keberkesanan kepimpinan dari perspektif guru . Penulis ingin melihat bagaimanakah pegetua dapat memberikan peningkatan tahap pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah di bawah pentadbirannya .
Penurunan kuasa yang diberikan kepada guru mendorong kepada perubahan trend kepimpinan burukstatik kepada professional . Guru telah mempraktikkan pengajaran kolaboratif termasuklah melatih, refleksi, penyelidikan data , kajian kaedah penyelesaian masalah dan sebagainya . Guru bukan sahaja menekankan aspek akademik tetapi aspek moral ( nilai murni ) dalam pengajaran kepada para pelajar mereka .
Mengikut pengkaji bahan tulisan ilmiah berkaitan “ Instructional Leadership ” terdiri dari empat bahagian asas iaitu prescriptive model yang menghuraikan arahan kepimpinan sebagai dorongan kepada guru , pembinaan kumpulan , pembentukan kakitangan , pembentukan kurikulum dan kajian tindakan . Kedua , arahan kepimpinan memberi kesan tidak langsung kepada guru mengenai hubungan guru- pengetua . Ketiga , sikap pengetua terhadap guru dan kesannya kepada pengajaran dalam bilik darjah seperti komintmen guru , sikap inovatif dan keterlibatan guru. Keempat ,” Instructional Leadership” memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian pelajar.
Mengikut Joseph Blasé dan Jo Blasé walaupun kajian telah dibuat mengenai hubungan arahan kepimpinan, pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian pelajar namun ia masih lagi kabur dan tidak dikaji secara terperinci .
Method kajian yang digunakan oleh penulis ialah “ open – ending questionare “ . Responden terdiri dari 809 orang guru yang sedang mengikuti latihan di Universiti Amerika Syarikat . Responden terdiri dari pelbagai jantina, tempat mengajar yang berlainan sama ada di sekolah rendah atau di sekolah menengah .
Kajian mendapati bahawa Interaksi guru - pengetua yang berkesan mengenai pengajaran dan pembelajaran dapat dipertingkatkan sekirannya ada kerjasama dari semua pihak terutamanya kesedaran dan sikap positif yang ditunjukkan oleh pengetua .
Dapatan hasil kajian , penulis telah merumuskan bahawa peminpin pengajar yang berkesan mengambil dua pendekatan utama dalam berurusan dengan guru . Pendekatan tersebut ialah pertama , membincang untuk mencetuskan refleksi dan keduanya , meningkatkan pengembangan profesyen . Terdapat lima kategori utama yang digariskan dalam “ berbincang untuk mencetuskan refleksi “ iaitu menyatakan pendapat dan memberi tindak balas , pengetua sebagai model , soal selidik , meminta pendapat dan member pujian .
Pengetua menggunakan enam strategi bagi meningkatkan pengembangan profesyen iaitu :
1) memantau proses pengajaran dan pembelajaran .
2) menyokong usaha bersama dikalangan pendidik .
3) membina hubungan kejurulatihan dikalangan guru-guru .
4) menggalakkan dan menyokong penambahbaikan reka bentuk program .
5) menggunakan prinsip pembelajaran dimensi , pencambahan dan perkembangan pembangunan staf .
6) melaksanakan kajian tindakan sebelum membuat keputusan .
Kesimpulannya , pengkaji merumuskan bahawa strategi yang digunakan oleh peminpin pengajar memberi kesan yang mendalam kepada guru dalam emosi , tingkahlaku dan kognitif .

2 ) Pandangan .
Kajian keatas “ instructional leadership “ perlu dibuat dengan lebih terperinci lagi bagi mengetahui apakah cirri - ciri peminpin pengajar yang berkesan khususnya kepada para pendidik dan apakah kesannya kepada para guru serta kesannya kepada proses pembelajaran dan pengajaran di sesebuah sekolah.
2.1 ) Sebagaimana yang kita ketahui peminpin pengajar di sekolah ialah pengetua . Peminpin pengajar yang berkesan berupaya mengembleng warga sekolah kearah pencapaian kejayaan akademik , sahsiah dan keperibadian seseorang pelajar atau guru .
2.2 ) Peminpin pengajaran bermaksud peminpin yang sentiasa bertindak kearah mewujudkan persekitaran kerja yang produktif dan memuaskan guru , dan sentiasa berusaha memperkembangkan pembelajaran murid .
2.3 ) Bagi tujuan itu, peminpin pengajar berkesan atau pengetua hendaklah membuat pemantuan yang bersistematik terhadap pengajaran guru bagi memastikan murid mendapat pelajaran dan merangka program peningkatan akademik untuk kejayaan para pelajar . Peminpin pengajar berkesan juga mestilah menjadi role model di kalangan warga sekolah . Misalnya beliau sendiri yang mengajar murid - murid atau beliau sendiri menjadi pembimbing kepada guru-guru dalam memartabatkan ilmu .
2.4 ) Peminpin pengajar berkesan hendaklah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada warga sekolah melalui beberapa tindakan beliau seperti mengutip sampah yang terlihat disekelilingnya supaya sekolah sentiasa bersih dan dalam keadaan ceria .
2.5 ) Walau bagaimanapun , tidak ramai di kalangan pentabdir sekolah yang boleh dikategori sebagai peminpin pengajar yang berkesan disebabkan halangan tugas sebagai pentadbir , perbezaan usia antara guru dan rasa keegoan , bersifat individualistik serta materialistik . Halangan – halangan ini menjadi batas kepada pergaulan pengetua dengan guru .

3 ) Kesimpulan .
Pengetua berkesan mempunyai visi yang jelas , iaitu yang memfokuskan pencapaian dan keperluan murid ( Davis dan Thomas , 1989 ) . Disamping itu pengetua juga mewujudkan iklim sekolah yang menyokong pencapaian matlamat yang ditetapkan . Selain itu , pengetua berkesan didapati mempunyai tahap toleransi yang tinggi bersama guru – gurunya dan sering melibatkan guru - guru dalam membuat keputusan serta berkomuniksi dua hala ( Davis dan Thomas, 1989 ) . Mortimore (1995) menyatakan pengetua berkesan lazimnya adalah seorang yang tegas, menumpukan penuh perhatian kepada pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah , proaktif , bertindak sebagai pemudah cara , sering menghabiskan masa yang lama di sekolah , melibatkan guru-guru dalam mebuat keputusan , bertindak secara professional , iaitu lebih mengutamakan peraturan dan tugas hakiki .
Harapan saya agar kajian ini diteruskan agar semua pengetua sekolah di Malaysia akan mencapai standard kepimpinan yang berkesan . Ini kerana kita telah mengalami perubahan – perubahan terkini dalam bidang pendidikan contohnya wujudnya sekolah wawasan, sekolah kluster , sekolah intergrasi dan seumpamanya . Tambahan pula , institusi pendidikan adalah sebuah organisasi dinamik yang sering berubah disebabkan pelbagai pengaruh globalisasi , teknologi dan ideologi . Kaedah dan proses pengurusan serta idea yang digunakan pada masa lepas , mungkin tidak sesuai lagi dipraktikkan pada masa kini .

Di Malaysia kini mengamalkan konsep “ smart school “ , perubahan teknologi dan penggunaan computer dalam pengurusan dan pembelajaran . Pengetua yang berkesan harus menangani gelombang perubahan yang berlaku kini amat kritikal di Negara kita memandangkan pelajaran telah berkembang menjadi satu industri yang besar dan diiktiraf sebagai agen pembangunan Negara


TAJUK : PENDEKATAN SISTEM MENTOR DALAM PENGURUSAN TINGKAH LAKU BERMASALAH.
1) SINOPSIS JURNAL.
Jurnal di atas adalah sebuah jurnal penyelidikan yang dituliskan oleh Saudari Tiwi Binti Kamidin dari MPBL.
Jurnal ini bertajuk “ Pendekatan Sistem Mentor Dalam Pengurusan Tingkah Laku Bermasalah”.
Merupakan jurnal penyelidikan MPBL, jilid 5 dikeluarkan pada tahun 2004 dan diterbitkan dalam sepuluh helai muka surat.
Jurnal ini memuatkan pelbagai jenis tingkah laku bermasalah yang berlaku di kalangan pelajar dan untuk mengatasinya penulis mensyorkan pendekatan sistem mentor. Mengikut pengkaji, pelajar yang sering menimbulkan permasalahan tingkah laku ialah antara usia 14 hingga 17 tahun.
Sistem mentor yang dicadangkan oleh penulis mempunyai matlamat yang amat jelas untuk menghadapi krisis yang dialami oleh pelajar sewaktu mereka berusia pada peringkat awal remaja. Remaja pada peringkat ini menghadapi krisis identiti yang sulit untuk mereka menanganinya. Jesteru itu, penulis mencadangkan sistem mentor- mentee bagi membantu pelajar membentuk peribadi mereka pada ketika ini sekiranya ibu bapa tidak member tumpuan kepada mereka.


2) .Pendahuluan
Dewasa ini, kita sering dikejutkan dengan isu yang berkaitan dengan salah laku pelajar contohnya kes buli, sumbang muhram , vandalisme dan sebagainya. Pelbagai cadangan dan andaian dikemukan untuk menangani permasalahan tersebut termasuklah hukuman rotan.
Hukuman ini, pada pandangan penulis adalah tidak releven dilaksanakan pada masa kini memandangkan pelajar sekarang nilai moral sangat tipis. Oleh yang demikian, sistem mentor – mentee diperkenalkan.
Guru bertindak sebagai mentor boleh membantu pelajar membentuk peribadi pelajar daripada menghadapi krisis “identiti”. Melalui kaedah mentor- mentee hubungan pelajar dengan guru akan menjadi lebih akrab.
Walau bagaimanapun, pendekatan konsep ini memerlukan banyak pengorbanan masa oleh guru dalam usaha membina hubungan baik dengan pelajar dalam sistem mentor ini.


3) Kelebihan Jurnal .
Jurnal ini amat menarik dan banyak manfaat ilmu dapat diambil apabila kita membacanya. Di dalam jurnal ini dikupas secara terperinci tentang tingkah laku bermasalah dan punca berlakunya tingkah laku bermasalah berlaku di kalangan pelajar. Antara tingkah laku bermasalah yang diutarakan oleh penulis adalah sebagai mana berikut:
a) Tingkah laku Destruktif/ Merosakkan.
Tingkah laku ini sering berlaku di kalangan pelajar yang berusia 10 tahun hingga 15 tahun. Sikap agresif ini seperti bergaduh, menyakiti orang lain, vandalisme dan sebagainya. Tingkah laku buruk ini berpunca daripada keluarga, masyarakat ataupun media elektronik.
b). Tingkah laku Desruptif/ Menggangu.
Tingkah laku ini berlaku di dalam kelas , di luar bilik darjah, di rumah ataupun bila bersama rakan sebaya. Jenis tingkah laku ini termasuklah terlalu bising, tolak-menolak, pergerakan melampau dan sebagainya. Kebiasaannya tingkah laku ini dialami oleh pelajar lelaki yang berusia 10 hingga 11 tahun. Sikap desruptif berpunca daripada emosi yang tidak terkawal, dendam, tidak puas hati dan sebagainya.

Kertas Kerja Panitia Agama Islam


سكوله منغه اوكام الاحسان
SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-IHSAN
Pondok Lama , 17500 Tanah Merah

PROGRAM :
LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE PENJARA PENGKALAN CHEPA

ANJURAN :
PANITIA PEND. AGAMA ISLAM
DENGAN KERJASAMA :
BADAN DAKWAH
DAN KEPIMPINAN PELAJAR

TARIKH :
24 JULAI 2010

TEMPAT :
PENGKALAN CHEPA , KOTA BHARU1.0. Tujuan .
Tujuan kertas kerja ini dikemukakan untuk memohon pertimbangan dan kelulusan daripada Yang Berusaha Tuan Pengetua En. Syaharudin b. Salleh . Kertas kerja ini juga bertujuan untuk memohon peruntukan kewangan dari pihak persatuan kepada bendahari sekolah Pn. Abidah bt Che Ali bagi menjayakan program lawatan sambil belajar anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam dengan kerjasama Badan Dakwah dan Kepimpinan Sekolah bagi sesi 2010 .

2.0. Latar belakang .
Lawatan sambil belajar adalah satu aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Agama Islam Sekolah Menengah Agama Arab Al-Ihsan dengan kerja sama Badan Dakwah dan Kepimpinan sekolah . Program ini telah disertai oleh para pelajar yang menjadi ahli persatuan tersebut . Aktiviti ini adalah aktiviti tahunan Persatuan Agama Islam .Aktiviti ini dilaksanakan bagi melatih para pelajar berdisiplin dan menimba ilmu pengetahuan dengan melakukan penerokaan kendiri . Ianya merupakan pembelajaran tidak langsung di luar bilik darjah . Panitia Pendidikan Agama Islam memilih penjara Pengkalan Chepa sebagai destinasi lawatan sambil belajar . Antara lain tujuannya adalah untuk memberi peluang kepada pelajar meneliti tentang kepentingan moral dalam hidup seseorang individu . Pembentukan sahsiah yang unggul adalah merupakan satu disiplin dalam kehidupan pelajar .

2.0.1. Rasional .
Pendidikan Islam adalah satu subjek yang menjadi asas kepada pembentukan sahsiah dan keperibadian pelajar . Oleh itu menjadi tanggung jawab Panitia merancang aktiviti yang bersesuaian dengan pembentukan sahsiah pelajar . Diharapkan dengan perancangan yang dilakukan dapat mencapai objektif yang telah dirancang . Tambahan pula , lawatan ke penjara dapat membuka minda bagi mendalami tingkah laku yang bermoral dan yang tidak bermoral . Disamping dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang tingginya komitmen dan aspirasi Negara bagi membangunkan modal insan yang berkualiti dan bebas dari gejala sosial . Tambahan kini masalah sosial adalah satu masalah yang amat kritikal berlaku dalam masyarakat kita hari ini . Jika pihak sekolah dan pihak berwajib tidak mengambil inisiatif untuk membendungkan keruntuhan moral di kalangan pelajar ianya akan terus menerus berlaku dan akan memberi kesan kepada pembangunan Negara .

3.0. Matlamat Umum.
1). Memberi peluang kepada pelajar meminba ilmu secara tidak formal.
2). Membina keseimbangan intelek , jasmani , emosi dan rohani semasa lawatan .
3). Membentuk jati diri dalam diri pelajar .
4). Memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar membentuk kepimpinan melalui aktiviti yang dirancang.

4.0. Objektif .
Lawatan yang dirancang mempunyai objektif yang tersendiri . Antara objektif yang hendak dicapai sepertimana berikut :
1). Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai aktiviti yang dijalankan oleh warga penjara sepanjang mereka berada dalam tahanan .
2). Memberi kesedaran kepada tentang pentingnya keperibadian mulia dalam diri setiap individu.
3). Memberi peluang kepada untuk memusabah diri sendiri untuk menjadi insan yang berguna dan boleh memberi sumbangan dan bakti kepada ibu bapa , agama , bangsa dan Negara.
4). Membina dan mendidik akhlak pelajar melalui aktiviti selaras dengan tuntutan agama .
5). Mewujudkan keinsafan dalam diri pelajar untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia lagi terpuji .5.0. Tema
“ Keperibadian unggul teras kepimpinan masa depan”

6.0. Perlaksanaan.
Tarikh : 24 Julai 2010 .
Hari : Sabtu
Tempat : Penjara Pengkalan Chepa , Kota Bharu , Kelantan .

7.0. Penganjur .
Panitia Pendidikan Agama Islam Sekola Menengah Agama Arab Al-Ihsan dengan kerjasama Badan Dakwah dan Kepimpinan Sekolah .

8.0. Penyertaan .
Seramai 40 orang pelajar yang menyertai lawatan ini dengan kebenaran ibu bapa / penjaga . Pelajarnya terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan tingkatan satu hingga tingkatan lima . ( Rujuk Lampiran 1 ).

9.0. Guru pengiring .
Terdiri daripada 3 orang guru perempuan dan 3 orang guru lelaki .
9.1. Senarai nama guru pengiring.
>
>
Bil.NamaNo.K/PNo. Tel
1 Mohd Fakhrurazi b. Saudi641217-03-5431017-9806541
2Mohd Darulhisham b. Kamaludin730411-11-3455013-7656535
3Mohd Bakri b. Mohd Zin661010-12-5457013-7606567
4Tuan Hasliza bt. Tuan Soh831116-21-5044011-9542341
4Norhafizah bt. Che Hassan841126-04-5344017-9552444
4Rumayati bt. Yahya710612-21-5453013-9543456


10.0. Format.
a) Sebelum Lawatan .
i). Mengadakan mesyuarat penubuhan ahli jawatankuasa pelaksana berbincang mengenai lawatan yang akan diadakan.
ii). Menyediakan kertas kerja cadangan untuk diajukan kepada pengetua, bendahari sekolah ,Yayasan Islam Kelantan dan tempat cadangan lawatan .
iii). Membuat surat kebenaran ke tempat lawatan , YIK , Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) dan kebenaran ibu bapa/ penjaga .
b) Semasa lawatan , memastikan keselamatan pelajar , dokumen –dokumen penting seperti kebenaran ibu bapa / penjaga dan permit bas.
c). Selepas lawatan , guru perlu menyediakan laporan lengkap lawatan yang telah dianjurkan.

11.0. Tentatif Program .

Masa
Aktiviti
7.30 pagi
Berkumpul di dataran sekolah

8.00 pagi
Taklimat kepada para peserta

8.30 pagi
Bersedia untuk bertolak ke penjara Pengkalan Chepa

10.00 pagi
Tiba di penjara


Diberi taklimat ringkas oleh pegawai yang bertugas

10.30 pagi
Menonton tayangan vedio perit jerih kehidupan seorang warga penjara.
11.00 pagi
Rehat

11.20 pagi
Melawat sekitar penjara

1.00 tengahari
Makan tengahari dan solat zohor di masjid Pengkalan Chepa
2.00 petang
Slot Motivasi oleh warga penjara
3.30 petang
Penyampaian cenderahati.

3.45 petang
Bertolak balik ke Tanah Merah.

5.30 petang
Tiba di perkarangan sekolah Al-Ihsan12.0. Pendapatan dan perbelanjaan .
12.1 . Pendapatan.
Bil
Perkara
Jumlah
1
Peruntukan Unit Kokurikulum
RM 500.00
2
Kutipan Yuran RM 20 X 40 orang
RM 800.00
3
Tabung Persatuan
RM 300.00
Jumlah
RM 1,600.00


12.2. Perbelanjaan.
Bil
Butiran Perbelanjaan
Kuantiti
Harga
1
Bayaran Pengangkutan
1 ( bas )
RM 500.00
2
Makanan RM 12 X 40 orang
40
RM 480.00
3
Cenderahati RM 50 X 2 orang
2
RM 100.00
4
Topi dan T. Shirt RM 40 X 45
90
RM 369.00
5
Rencam

RM 100.00
Jumlah
RM 1,549.00


13.0. Ahli Jawatankuasa Pelaksana .
Pengerusi : En. Syaharudin b. Salleh ( Pengetua )
Naib Pengerusi : Pn . Che Saniah bt. Zakaria
Guru Penasihat : En . Mohd Darulhisham b. Kamaludin .
Setiausaha : Pn . Wan Kasmani bt Wan Hamat .
Bendahari : Pn . Abidah bt. Che Ali


AJK 1) Kuiz : Pn Tuan Hasliza bt. Tuan Soh
2) Makanan : Pn Rumayati bt Yahya .
3) Keselamatan : En Fakhrurazi b. Saudi .
4) Fotografi : En . Mohd Bakri b. Mohd Zin.
5) Disiplin : En Mohd Darul Hisham b. Kamaludin.

AJK Ting. Satu : Badrul Hisyam b. Zulkifli
AJK Ting Dua : Mohd Zainur Arifin B. Zakaria
AJK Ting Tiga : Mohd Faiz b. Hanusi.
AJK Ting. Empat : Nadia Nabila bt Ismail.
AJK Ting. Lima : Syakirah bt. Mohd Anuar.

14.0. Penutup.
Semoga lawatan yang akan diadakan nanti dapat membuka minda pelajar dan dapat menimba ilmu pengetahuan bak kata pepatah “Jauh berjalan luas pemandangan ”. Disamping memberi peluang kepada pelajar melihat lebih dekat corak dan suasana hidup insan yang kurang bernasib baik . Selain itu , segala ilmu yang diperolehi dan dipelajari menerusi aktiviti lawatan ini dapat dimanfaatkan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian demi melahirkan modal insan yang cemerlang , gemilang dan terbilang . Pembentukkan sahsiah sangat dalam kehidupan seorang individu lebih – lebih lagi kehidupan seorang pelajar muslim . Keperibadian mereka menjadi tunggak kepada kepimpinan pada masa akan datang . Kami sebagai pihak yang menganjurkan lawatan ini mengucapkan berbanyak –banyak terima kasih atas kerjasama yang diberikan pihak-pihak yang terlibat bagi menjayakan program ini .

15.0. Sokongan penyelaras Kokurikulum SMU (A) Al-Ihsan.
Dengan ini saya menyokong / tidak menyokong Program Lawatan Sambil Belajar anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam dengan kerja sama Badan Dakwah dan Kepimpinan Sekolah pada 24 Julai 2010 ke Penjara Pengkalan Chepa , Kota Bharu , Kelantan .


Ulasan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------- ----------------------------------
Tandatangan Penyelaras Kokurikulum Nama dan Cop Jawatan
SMU ( A ) Al-Ihsan.

Tarikh : -----------------------------

16.0. Sokongan Penolong Kanan HEM
Dengan ini saya menyokong / tidak menyokong program Lawatan Sambil Belajar anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam dengan kerja sama Badan Dakwah dan Kepimpinan Sekolah pada 24 Julai 2010 ( Sabtu ) di Penjara Pengkalan Chepa , Kota Bharu , Kelantan .

Ulasan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- ---------------------------------
Tandatangan Penolong Kanan HEM Nama dan Cop Jawatan
SMU ( A ) Al- Ihsan

Tarikh : -----------------------------------17.0. Kelulusan Pengetua .
Dengan ini saya meluluskan / tidak meluluskan kertas kerja Lawatan Sambil Belajar anjuran Panitia Pendidikan Agama Islam dengan kerja sama Badan Dakwah dan Kepimpinan Pelajar pada 24 Julai 2010 di Penjara Pengkalan Chepa Kota Bharu , Kelantan sepertimana peruntukkan yang dipohon .

Ulasan : ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- -----------------------------------
Tandatangan pengetua Nama dan cop jawatan
SMU ( A ) Al- Ihsan

Tarikh : -------------------------------